TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
STTNỘI DUNGTẢI VỀ
1.Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201601/2016/TB-ĐHĐCĐ
2.Tài liệu tham dự Đại hộiTLĐH