Home Điểm thi Điểm thi Điểm thi lớp 10CDCS (2010 - 2013)

Điểm thi lớp 10CDCS (2010 - 2013)

Điểm thi lớp 10CDCS (2010 - 2011)

Điểm thi lớp 10CDCS (2011 - 2012)

 Lưu ý:

Điểm Môn Thực tập CNSTH bao gồm : CNSTH 1  và CNSTH 2, sinh viên nào không có điểm 1 trong 2 học phần thì sinh viên phải học lại toàn bộ 2 học phần đó.

Xem file đính kèm
Attachments:
Download this file (10CDCS  Vat ly DC lan 2.pdf)10CDCS Vat ly DC lan 2.pdf[ ]720 Kb
Download this file (10CDCS -  Cong nghe enzym lan 2.pdf)10CDCS - Cong nghe enzym lan 2.pdf[ ]735 Kb
Download this file (10CDCS -  Duong loi CM cua Dang CS Viet Nam lan 1.pdf)10CDCS - Duong loi CM cua Dang CS Viet Nam lan 1.pdf[ ]2979 Kb
Download this file (10CDCS -  Hoa sinh thuc pham lan 1.pdf)10CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 1.pdf[ ]3431 Kb
Download this file (10CDCS - Bang diem Tong ket CNCB thuc an chan nuoi lan 1.pdf)10CDCS - Bang diem Tong ket CNCB thuc an chan nuoi lan 1.pdf[ ]4986 Kb
Download this file (10CDCS - Bang diem tong ket Khu trung NSTP lan 1.pdf)10CDCS - Bang diem tong ket Khu trung NSTP lan 1.pdf[ ]4043 Kb
Download this file (10CDCS - Cac QT - TB trong CNTP lan 1.pdf)10CDCS - Cac QT - TB trong CNTP lan 1.pdf[ ]1841 Kb
Download this file (10CDCS - CNCB thuc an chan nuoi - May Tb - lan 1.pdf)10CDCS - CNCB thuc an chan nuoi - May Tb - lan 1.pdf[ ]1652 Kb
Download this file (10CDCS - CNSTH 1 lan 2.pdf)10CDCS - CNSTH 1 lan 2.pdf[ ]795 Kb
Download this file (10CDCS - CNSTH 2 - lan 1.pdf)10CDCS - CNSTH 2 - lan 1.pdf[ ]1798 Kb
Download this file (10CDCS - CNSTH1 lan thi 1.pdf)10CDCS - CNSTH1 lan thi 1.pdf[ ]1712 Kb
Download this file (10CDCS - CNSTH2 Lan 1.pdf)10CDCS - CNSTH2 Lan 1.pdf[ ]1705 Kb
Download this file (10CDCS - Cong nghe bao bi lan 1.pdf)10CDCS - Cong nghe bao bi lan 1.pdf[ ]1658 Kb
Download this file (10CDCS - Cong nghe enzym lan 1.pdf)10CDCS - Cong nghe enzym lan 1.pdf[ ]1739 Kb
Download this file (10CDCS - Cong nghe Lanh lan 1.pdf)10CDCS - Cong nghe Lanh lan 1.pdf[ ]1652 Kb
Download this file (10CDCS - Cong nghe sau thu hoach 1 lan 1.pdf)10CDCS - Cong nghe sau thu hoach 1 lan 1.pdf[ ]1741 Kb
Download this file (10CDCS - Danh gia Cam quan lan 1.pdf)10CDCS - Danh gia Cam quan lan 1.pdf[ ]1653 Kb
Download this file (10CDCS - Dinh duong hoc lan 1.pdf)10CDCS - Dinh duong hoc lan 1.pdf[ ]1725 Kb
Download this file (10CDCS - Giao duc the chat 2-3.pdf)10CDCS - Giao duc the chat 2-3.pdf[ ]3206 Kb
Download this file (10CDCS - Hoa hoc dai cuong lan 2.pdf)10CDCS - Hoa hoc dai cuong lan 2.pdf[ ]689 Kb
Download this file (10CDCS - Hoa hoc dai cuong lan1.pdf)10CDCS - Hoa hoc dai cuong lan1.pdf[ ]1762 Kb
Download this file (10CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 2.pdf)10CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 2.pdf[ ]805 Kb
Download this file (10CDCS - Khu trung nong san - phan xong hoi - lan 1.pdf)10CDCS - Khu trung nong san - phan xong hoi - lan 1.pdf[ ]1689 Kb
Download this file (10CDCS - Kinh te nong nghiep lan 1.pdf)10CDCS - Kinh te nong nghiep lan 1.pdf[ ]1814 Kb
Download this file (10CDCS - Ky thuat dien - lan 1.pdf)10CDCS - Ky thuat dien - lan 1.pdf[ ]1592 Kb
Download this file (10CDCS - Ky thuat dien lan 2.pdf)10CDCS - Ky thuat dien lan 2.pdf[ ]1563 Kb
Download this file (10CDCS - Nguyen lieu thuc pham lan 1.pdf)10CDCS - Nguyen lieu thuc pham lan 1.pdf[ ]1847 Kb
Download this file (10CDCS - Nhung nguyen ly Cb cua CN Mac lenin HP2 lan 1.pdf)10CDCS - Nhung nguyen ly Cb cua CN Mac lenin HP2 lan 1.pdf[ ]2931 Kb
Download this file (10CDCS - Nhung nguyen ly Co ban Chu nghia Mac Lenin phan 2 lan 2.pdf)10CDCS - Nhung nguyen ly Co ban Chu nghia Mac Lenin phan 2 lan 2.pdf[ ]1119 Kb
Download this file (10CDCS - PP thi nghiem & Xu ly so lieu - lan 1.pdf)10CDCS - PP thi nghiem & Xu ly so lieu - lan 1.pdf[ ]1961 Kb
Download this file (10CDCS - Sau hai NSSTH lan 1.pdf)10CDCS - Sau hai NSSTH lan 1.pdf[ ]1717 Kb
Download this file (10CDCS - Sinh hoc dai cuong1 lan 1.pdf)10CDCS - Sinh hoc dai cuong1 lan 1.pdf[ ]2448 Kb
Download this file (10CDCS - Sinh hoc dai cuong1 lan 2.pdf)10CDCS - Sinh hoc dai cuong1 lan 2.pdf[ ]673 Kb
Download this file (10CDCS - Tam ly hoc lan 1.pdf)10CDCS - Tam ly hoc lan 1.pdf[ ]1706 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc hanh CNSTH 1 & 2.pdf)10CDCS - Thuc hanh CNSTH 1 & 2.pdf[ ]5262 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc hanh Hoa sinh TPham.pdf)10CDCS - Thuc hanh Hoa sinh TPham.pdf[ ]1762 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc hanh Vi sinh thuc pham Cong nghe enzym.pdf)10CDCS - Thuc hanh Vi sinh thuc pham Cong nghe enzym.pdf[ ]1429 Kb
Download this file (10CDCS - thuc tap CNSTH2 .pdf)10CDCS - thuc tap CNSTH2 .pdf[ ]1458 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc tap danh gia cam quan.pdf)10CDCS - Thuc tap danh gia cam quan.pdf[ ]1637 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc tap Hoa dai cuong.pdf)10CDCS - Thuc tap Hoa dai cuong.pdf[ ]1642 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc tap PP thi nghiem & Xu ly so lieu.pdf)10CDCS - Thuc tap PP thi nghiem & Xu ly so lieu.pdf[ ]2639 Kb
Download this file (10CDCS - Thuc tap VI sinh Dai cuong.pdf)10CDCS - Thuc tap VI sinh Dai cuong.pdf[ ]1617 Kb
Download this file (10CDCS - Tieng anh co ban 2 lan 1.pdf)10CDCS - Tieng anh co ban 2 lan 1.pdf[ ]1835 Kb
Download this file (10CDCS - Toan cao cap B1 lan 1.pdf)10CDCS - Toan cao cap B1 lan 1.pdf[ ]1706 Kb
Download this file (10CDCs - Toan Cao cap B2 lan 2.pdf)10CDCs - Toan Cao cap B2 lan 2.pdf[ ]750 Kb
Download this file (10CDCS - Toan cao capB2 lan 1.pdf)10CDCS - Toan cao capB2 lan 1.pdf[ ]2122 Kb
Download this file (10CDCS - Toan cap cap lan 2.pdf)10CDCS - Toan cap cap lan 2.pdf[ ]1184 Kb
Download this file (10CDCS - Tu tuong HCM lan 1.pdf)10CDCS - Tu tuong HCM lan 1.pdf[ ]3266 Kb
Download this file (10CDCS - Tu tuong HCM lan 2.pdf)10CDCS - Tu tuong HCM lan 2.pdf[ ]589 Kb
Download this file (10CDCS - Ve sinh an toan Thuc pham lan 1.pdf)10CDCS - Ve sinh an toan Thuc pham lan 1.pdf[ ]1455 Kb
Download this file (10CDCS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf)10CDCS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]1787 Kb
Download this file (10CDCS - Vi sinh Dai cuong lan 2.pdf)10CDCS - Vi sinh Dai cuong lan 2.pdf[ ]597 Kb
Download this file (10CDCS - Vi sinh thuc pham - lan 1.pdf)10CDCS - Vi sinh thuc pham - lan 1.pdf[ ]1774 Kb
Download this file (10CDCS - Vi sinh thuc pham lan 2.pdf)10CDCS - Vi sinh thuc pham lan 2.pdf[ ]650 Kb
Download this file (10CDCS Hoa phan tich lan 1.pdf)10CDCS Hoa phan tich lan 1.pdf[ ]1466 Kb
Download this file (10CDCS Nhung nguyen ly CB cua CM mac lenin lan 1.pdf)10CDCS Nhung nguyen ly CB cua CM mac lenin lan 1.pdf[ ]2912 Kb
Download this file (10CDCS Thuc tap hoa phan tich .pdf)10CDCS Thuc tap hoa phan tich .pdf[ ]1423 Kb
Download this file (10CDCS tin hoc co ban lan 2.pdf)10CDCS tin hoc co ban lan 2.pdf[ ]634 Kb
Download this file (10CDCS Vat ly dai cuong lan 1.pdf)10CDCS Vat ly dai cuong lan 1.pdf[ ]2393 Kb
Download this file (10CDCS- Phuong Phap thi nghiep va xu ly so lieu lan2.pdf)10CDCS- Phuong Phap thi nghiep va xu ly so lieu lan2.pdf[ ]599 Kb
Download this file (10CDCS- Thuc tap Phuong Phap thi nghiep va xu ly so lieu lan2 .pdf)10CDCS- Thuc tap Phuong Phap thi nghiep va xu ly so lieu lan2 .pdf[ ]590 Kb
Download this file (an van chuyen nganh lan 2.pdf)an van chuyen nganh lan 2.pdf[ ]557 Kb
Download this file (AN VAN CHUYEN NGANH LAN 2_10CD.pdf)AN VAN CHUYEN NGANH LAN 2_10CD.pdf[ ]483 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH_10CDCS.pdf)AV CHUYEN NGANH_10CDCS.pdf[ ]720 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH_10CSCD.pdf)AV CHUYEN NGANH_10CSCD.pdf[ ]656 Kb
Download this file (CN MIA DUONG 10CDCS.pdf)CN MIA DUONG 10CDCS.pdf[ ]717 Kb
Download this file (CN MIA DUONG LAN 2.pdf)CN MIA DUONG LAN 2.pdf[ ]543 Kb
Download this file (CN MIA DUONG_10CD.pdf)CN MIA DUONG_10CD.pdf[ ]665 Kb
Download this file (CNCB DAU AN LAN 2.pdf)CNCB DAU AN LAN 2.pdf[ ]540 Kb
Download this file (CNCB DAU AN_10CDCS.pdf)CNCB DAU AN_10CDCS.pdf[ ]734 Kb
Download this file (CNCB DAU AN_10CSCD.pdf)CNCB DAU AN_10CSCD.pdf[ ]777 Kb
Download this file (CNCB RUOU BIA NGK_TRA NO.pdf)CNCB RUOU BIA NGK_TRA NO.pdf[ ]437 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN LAN 2.pdf)CNCB SP CAY CN LAN 2.pdf[ ]507 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN_10CD.pdf)CNCB SP CAY CN_10CD.pdf[ ]677 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN_10CDCS.pdf)CNCB SP CAY CN_10CDCS.pdf[ ]730 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT LAN 2.pdf)CNCB SP DONG VAT LAN 2.pdf[ ]571 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT_10CDCS.pdf)CNCB SP DONG VAT_10CDCS.pdf[ ]748 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT_10CSCD.pdf)CNCB SP DONG VAT_10CSCD.pdf[ ]802 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT LAN 2.pdf)CNCB SP THUC VAT LAN 2.pdf[ ]595 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT_10CDCS.pdf)CNCB SP THUC VAT_10CDCS.pdf[ ]744 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT_10CSCD.pdf)CNCB SP THUC VAT_10CSCD.pdf[ ]709 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT_TRA NO.pdf)CNCB SP THUC VAT_TRA NO.pdf[ ]558 Kb
Download this file (CNSX RUOU BIA NGK 10CD.pdf)CNSX RUOU BIA NGK 10CD.pdf[ ]675 Kb
Download this file (CNSX RUOU BIA NGK 10CDCS.pdf)CNSX RUOU BIA NGK 10CDCS.pdf[ ]832 Kb
Download this file (HACCP va luat thuc pham.pdf)HACCP va luat thuc pham.pdf[ ]688 Kb
Download this file (HACCP VA LUAT TP LAN 2.pdf)HACCP VA LUAT TP LAN 2.pdf[ ]330 Kb
Download this file (HACCP VA LUAT TP.pdf)HACCP VA LUAT TP.pdf[ ]719 Kb
Download this file (he thong QLCL.pdf)he thong QLCL.pdf[ ]668 Kb
Download this file (he thong quan ly chat luong.pdf)he thong quan ly chat luong.pdf[ ]708 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN TRA NO_LAN 2.pdf)KY THUAT DIEN TRA NO_LAN 2.pdf[ ]512 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_LẦN 2.pdf)QT TBCNTP 1_LẦN 2.pdf[ ]465 Kb
Download this file (RUOU-BIA-NGK-LAN 2.pdf)RUOU-BIA-NGK-LAN 2.pdf[ ]699 Kb
Download this file (THUC TAP TN_10CD.pdf)THUC TAP TN_10CD.pdf[ ]764 Kb
Download this file (THUC TAP TN_10CDCS.pdf)THUC TAP TN_10CDCS.pdf[ ]347 Kb
Download this file (TT CNCB SP CAY CN_10CDCS.pdf)TT CNCB SP CAY CN_10CDCS.pdf[ ]628 Kb
Download this file (TT CNCB SP CAY CN_10CSCD.pdf)TT CNCB SP CAY CN_10CSCD.pdf[ ]414 Kb
Download this file (TT CNCB SP DONG VAT_10CDCS.pdf)TT CNCB SP DONG VAT_10CDCS.pdf[ ]645 Kb
Download this file (TT CNCB SP DONG VAT_10CSCD.pdf)TT CNCB SP DONG VAT_10CSCD.pdf[ ]342 Kb
Download this file (TT CNCB SP THUC VAT_10CDCS.pdf)TT CNCB SP THUC VAT_10CDCS.pdf[ ]622 Kb
Download this file (TT CNCB SP THUC VAT_10CSCD.pdf)TT CNCB SP THUC VAT_10CSCD.pdf[ ]426 Kb
Download this file (TT GIAO TRINH DL_10CD.pdf)TT GIAO TRINH DL_10CD.pdf[ ]314 Kb
Download this file (TT GIAO TRINH DL_10CDCS.pdf)TT GIAO TRINH DL_10CDCS.pdf[ ]712 Kb
Download this file (TT TONG HOP_10CDCS.pdf)TT TONG HOP_10CDCS.pdf[ ]705 Kb
Download this file (TT TONG HOP_10CSCD.pdf)TT TONG HOP_10CSCD.pdf[ ]424 Kb
Download this file (Vệ Sinh ATTP_LẦN 2.pdf)Vệ Sinh ATTP_LẦN 2.pdf[ ]422 Kb
 

Đăng Nhập

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay55
Hôm qua31
Tuần này245
Tháng này990