Home Điểm thi Điểm thi Điểm thi lớp 11CDCS ( 2011 - 2014)

Điểm thi lớp 11CDCS ( 2011 - 2014)

Điểm Thi  lớp 11CDCS

Năm học 2011 - 2012 

Lưu ý:

 Học phần  Hoá sinh thực phẩm bao gồm 2 học phần lý thuyết và học phần thực hành, sinh viên được xét đạt học phần loại này nếu điểm từng phần từ 5 điểm trở lên. ( điểm cuối cùng là điểm tổng kết của 2 học phần. Đối với học phần thực hành: sinh viên không có điểm thực hành do không tham gia thực hành thực tập sẽ không được tổng kết điểm cuối học phần.).

Trong trường hợp không đạt học phần nào sinh viên phải thi lại học phần đó theo quy định đối với từng loại học phần. Nếu trong kỳ thi phụ sinh viên vẫn không đạt, sinh viên coi như nợ học phần và phải học toàn bộ phần lý thuyết và phần thực hành của học phần như học lần đầu.

 

Chi tiết xem file đính kèm

 

Attachments:
Download this file (11CDCS -  thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf)11CDCS - thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf[ ]1858 Kb
Download this file (11CDCS - Cong nghe enzym lan 1.pdf)11CDCS - Cong nghe enzym lan 1.pdf[ ]2875 Kb
Download this file (11CDCS - Cong nghe Enzym lan 2.pdf)11CDCS - Cong nghe Enzym lan 2.pdf[ ]663 Kb
Download this file (11CDCS - Giao duc the chat 1.pdf)11CDCS - Giao duc the chat 1.pdf[ ]2574 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa hoa dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Hoa hoa dai cuong lan 2.pdf[ ]853 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa hoc dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Hoa hoc dai cuong lan 2.pdf[ ]760 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa sinh Thuc pham lan 1.pdf)11CDCS - Hoa sinh Thuc pham lan 1.pdf[ ]5881 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 2.pdf)11CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 2.pdf[ ]1637 Kb
Download this file (11CDCS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf)11CDCS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf[ ]1350 Kb
Download this file (11CDCS - Nhung NLCB cua CN Mac lenin phan 1lan 2.pdf)11CDCS - Nhung NLCB cua CN Mac lenin phan 1lan 2.pdf[ ]718 Kb
Download this file (11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 1.pdf)11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 1.pdf[ ]2863 Kb
Download this file (11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 2.pdf)11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 2.pdf[ ]755 Kb
Download this file (11CDCS - Thuc hanh Hoa sinh thuc pham.pdf)11CDCS - Thuc hanh Hoa sinh thuc pham.pdf[ ]1674 Kb
Download this file (11CDCS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf)11CDCS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf[ ]1638 Kb
Download this file (11CDCS - Thuc tap hoa phan tich.pdf)11CDCS - Thuc tap hoa phan tich.pdf[ ]1664 Kb
Download this file (11CDCS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf)11CDCS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]2606 Kb
Download this file (11CDCS - Tin hoc Dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Tin hoc Dai cuong lan 2.pdf[ ]871 Kb
Download this file (11CDCS - Toan Cao cap 1 lan thi  2.pdf)11CDCS - Toan Cao cap 1 lan thi 2.pdf[ ]763 Kb
Download this file (11CDCS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf)11CDCS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf[ ]2782 Kb
Download this file (11CDCS - Toan cao cap2 lan 1.pdf)11CDCS - Toan cao cap2 lan 1.pdf[ ]2786 Kb
Download this file (11CDCS - Toan cao cap2 lan 2.pdf)11CDCS - Toan cao cap2 lan 2.pdf[ ]669 Kb
Download this file (11CDCS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf)11CDCS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf[ ]3009 Kb
Download this file (11CDCS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf[ ]2825 Kb
Download this file (11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf)11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]3032 Kb
Download this file (11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 2.pdf[ ]739 Kb
Download this file (11CDCS -hoa hoc dai cuong lan 1.pdf)11CDCS -hoa hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]2603 Kb
Download this file (11CDCS -Hoa phan tich - lan 1.pdf)11CDCS -Hoa phan tich - lan 1.pdf[ ]2935 Kb
Download this file (ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf)ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf[ ]1653 Kb
Download this file (CN BAO BI 11CD.pdf)CN BAO BI 11CD.pdf[ ]676 Kb
Download this file (CN BAO BI 11CDCS.pdf)CN BAO BI 11CDCS.pdf[ ]681 Kb
Download this file (CN LANH 11CDCD.pdf)CN LANH 11CDCD.pdf[ ]710 Kb
Download this file (CN LANH_11CDCS.pdf)CN LANH_11CDCS.pdf[ ]771 Kb
Download this file (CN MIA DUONG VA CHAT LAM NGOT.pdf)CN MIA DUONG VA CHAT LAM NGOT.pdf[ ]2858 Kb
Download this file (CNCB DAU AN.pdf)CNCB DAU AN.pdf[ ]1698 Kb
Download this file (CNCB RUOU BIA NGK.pdf)CNCB RUOU BIA NGK.pdf[ ]1800 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN.pdf)CNCB SP CAY CN.pdf[ ]1773 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT.pdf)CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]1884 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT.pdf)CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]1805 Kb
Download this file (CNCB TA CHAN NUOI.pdf)CNCB TA CHAN NUOI.pdf[ ]1519 Kb
Download this file (CNSHT2_11CDCS.pdf)CNSHT2_11CDCS.pdf[ ]790 Kb
Download this file (CNSTH 1.pdf)CNSTH 1.pdf[ ]815 Kb
Download this file (CNSTH 1_LAN 2.pdf)CNSTH 1_LAN 2.pdf[ ]724 Kb
Download this file (CNSTH 2_11CDCS.pdf)CNSTH 2_11CDCS.pdf[ ]804 Kb
Download this file (CNSTH1.pdf)CNSTH1.pdf[ ]803 Kb
Download this file (DANH GIA CAM QUAN_11CD.pdf)DANH GIA CAM QUAN_11CD.pdf[ ]783 Kb
Download this file (DANH GIA CAM QUAN_11CDCS.pdf)DANH GIA CAM QUAN_11CDCS.pdf[ ]795 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CD.pdf)DINH DUONG HOC_11CD.pdf[ ]763 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CDCS.pdf)DINH DUONG HOC_11CDCS.pdf[ ]845 Kb
Download this file (GIAM DINH NS_11CDCS.pdf)GIAM DINH NS_11CDCS.pdf[ ]807 Kb
Download this file (GIAM DINH NS_11CSCD.pdf)GIAM DINH NS_11CSCD.pdf[ ]882 Kb
Download this file (HACCP VA LUAT THUC PHAM.pdf)HACCP VA LUAT THUC PHAM.pdf[ ]1795 Kb
Download this file (HE THONG QL CHAT LUONG.pdf)HE THONG QL CHAT LUONG.pdf[ ]1823 Kb
Download this file (HOA SINH TP_TRA NO.pdf)HOA SINH TP_TRA NO.pdf[ ]548 Kb
Download this file (KHU TRUNG NONG SAN_LAN 2.pdf)KHU TRUNG NONG SAN_LAN 2.pdf[ ]483 Kb
Download this file (KHU TRUNG NSTP_11CD.pdf)KHU TRUNG NSTP_11CD.pdf[ ]572 Kb
Download this file (KHU TRUNG NSTP_11CDCS.pdf)KHU TRUNG NSTP_11CDCS.pdf[ ]423 Kb
Download this file (KINH TE NN_11CD.pdf)KINH TE NN_11CD.pdf[ ]814 Kb
Download this file (KINH TE NONG NGHIEP_11CDCS.pdf)KINH TE NONG NGHIEP_11CDCS.pdf[ ]931 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN LAN 2.pdf)KY THUAT DIEN LAN 2.pdf[ ]785 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN_11CD.pdf)KY THUAT DIEN_11CD.pdf[ ]783 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN_11CDCS.pdf)KY THUAT DIEN_11CDCS.pdf[ ]771 Kb
Download this file (nguyen lieu thuc pham.pdf)nguyen lieu thuc pham.pdf[ ]807 Kb
Download this file (nguyenlieu thuc pham.pdf)nguyenlieu thuc pham.pdf[ ]787 Kb
Download this file (PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CD.pdf)PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CD.pdf[ ]798 Kb
Download this file (PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CDCS.pdf)PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CDCS.pdf[ ]804 Kb
Download this file (pp thi nghiem va xu ly so lieu_ lan 2.pdf)pp thi nghiem va xu ly so lieu_ lan 2.pdf[ ]518 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_11CD.pdf)QT TBCNTP 1_11CD.pdf[ ]798 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_11CDCS.pdf)QT TBCNTP 1_11CDCS.pdf[ ]790 Kb
Download this file (REN NGHE HE 1 THANG_11CD.pdf)REN NGHE HE 1 THANG_11CD.pdf[ ]493 Kb
Download this file (REN NGHE HE 1 THANG_11CDCS.pdf)REN NGHE HE 1 THANG_11CDCS.pdf[ ]629 Kb
Download this file (SAU HAI NONG SAN 11CDCS.pdf)SAU HAI NONG SAN 11CDCS.pdf[ ]661 Kb
Download this file (SAU HAI NS 11CDCS.pdf)SAU HAI NS 11CDCS.pdf[ ]745 Kb
Download this file (SINH HOC DC 1_11CDCS.pdf)SINH HOC DC 1_11CDCS.pdf[ ]515 Kb
Download this file (Tam ly hoc_11CD.pdf)Tam ly hoc_11CD.pdf[ ]739 Kb
Download this file (Tam ly hoc_11CDCS.pdf)Tam ly hoc_11CDCS.pdf[ ]755 Kb
Download this file (TH CNSTH 2_11CDCS.pdf)TH CNSTH 2_11CDCS.pdf[ ]637 Kb
Download this file (TH CNSTH2_11CDCS.pdf)TH CNSTH2_11CDCS.pdf[ ]615 Kb
Download this file (THUC TAP DG CAM QUAN 11CDCS.pdf)THUC TAP DG CAM QUAN 11CDCS.pdf[ ]505 Kb
Download this file (THUC TAP DG CAM QUAN_11CD.pdf)THUC TAP DG CAM QUAN_11CD.pdf[ ]681 Kb
Download this file (THUC TAP TOT NGHIEP_11CDCS.pdf)THUC TAP TOT NGHIEP_11CDCS.pdf[ ]1478 Kb
Download this file (TT CN ENZYME VA VSTP_11CD.pdf)TT CN ENZYME VA VSTP_11CD.pdf[ ]610 Kb
Download this file (TT CN ENZYME VA VSTP_11CDCS.pdf)TT CN ENZYME VA VSTP_11CDCS.pdf[ ]719 Kb
Download this file (TT CNCB SP CAY CN.pdf)TT CNCB SP CAY CN.pdf[ ]1651 Kb
Download this file (TT CNCB SP DONG VAT.pdf)TT CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]1800 Kb
Download this file (TT CNCB SP THUC VAT.pdf)TT CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]1722 Kb
Download this file (TT GIAO TRINH DA LAT.pdf)TT GIAO TRINH DA LAT.pdf[ ]1718 Kb
Download this file (TT PP XU LY SO LIEU_11CD.pdf)TT PP XU LY SO LIEU_11CD.pdf[ ]823 Kb
Download this file (TT PP XU LY SO LIEU_11CDCS.pdf)TT PP XU LY SO LIEU_11CDCS.pdf[ ]825 Kb
Download this file (TT TONG HOP.pdf)TT TONG HOP.pdf[ ]1962 Kb
Download this file (TT VSAT THUC PHAM 11CDCS.pdf)TT VSAT THUC PHAM 11CDCS.pdf[ ]1354 Kb
Download this file (VAT LY DC_TRA NO_11CDCS.pdf)VAT LY DC_TRA NO_11CDCS.pdf[ ]520 Kb
Download this file (VE SINH AT TP_11CD.pdf)VE SINH AT TP_11CD.pdf[ ]758 Kb
Download this file (VE SINH ATTP 11CDCS.pdf)VE SINH ATTP 11CDCS.pdf[ ]768 Kb
Download this file (VI SINH TP LAN 2.pdf)VI SINH TP LAN 2.pdf[ ]634 Kb
Download this file (VI SINH TP_11CDCS.pdf)VI SINH TP_11CDCS.pdf[ ]790 Kb
Download this file (VI SINH TP_11CSCD.pdf)VI SINH TP_11CSCD.pdf[ ]792 Kb
 

Đăng Nhập

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay55
Hôm qua31
Tuần này245
Tháng này990