Home Giới thiệu Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CHUONG TRINH

Chuong trinh dao tao
 

Ô CHỮ - KỶ NĂNG SOẠN TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Chỉ mục bài viết
Ô CHỮ - KỶ NĂNG SOẠN TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Page #
Tất cả các trang

Moät trong nhöõng yeáu toá thaønh coâng trong giaûng daïy laø taïo söï höùng thuù cho ngöôøi hoïc. Döôùi ñaây laø moät soá troø chôi “oâ chöõ” maø giaûng vieân coù theå tham khaûo ñeå toå chöùc troø chôi giuùp sinh vieân naêng ñoäng, tö duy hôn vaø thö giaûn trong hoïc taäp. 

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH

 Coâng ngheä sau thu hoaïch ---------moät ngaønh coù nhu caàu tuyeån duïng cao

Hieän nay coâng taùc kieåm tra giaùm ñònh ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm, tieán tôùi baûo quaûn vaø cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm nhaèm choáng thaát thoaùt vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm sau thu hoaïch ñang raát caàn caùn boä kyõ thuaät, nhöng soá caùn boä kyõ thuaät ñöôïc ñaøo taïo chuyeân ngaønh naøy haøng naêm vaãn coøn raát haïn cheá. Ñaëc bieät ñoái vôùi khaâu kieåm tra vaø giaùm ñònh chaát löôïng noâng saûn thöïc phaåm sau thu hoaïch thì chöa coù tröôøng naøo ñaøo taïo, vì theá hieän nay caùc traïm haûi quan kieåm tra chaát löôïng noâng saûn thöïc phaåm xuaát nhaäp khaåu, caùc phoøng kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm (phoøng KCS) cuûa caùc coâng ty xí nghieäp cheá bieán thöïc phaåm ñeàu söû duïng nhöõng caùn boä toát nghieäp ñaïi hoïc, cao ñaúng caùc ngaønh lieân quan nhö vi sinh, hoùa sinh, baûo veä thöïc vaät,v.v…ñaøo taïo theâm ñeå laøm chöù chöa coù caùn boä ñaøo taïo chính quy veà Coâng ngheä sau thu hoaïch (CNSTH). Ñaëc bieät sau khi nöôùc ta gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ traøn vaøo Vieät Nam ñaàu tö xaây döïng caùc nhaø maùy – xí nghieäp cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm; vì noâng haûi saûn nöôùc ta raát doài daøo nhöng chöa ñöôïc taän duïng cao, laø moâi tröôøng haáp daãn cho caùc nhaø ñaàu tö, do vaäy nhu caàu tuyeån duïng cho ngaønh naøy seõ raát lôùn. 

Hieän khoa Coâng ngheä sau thu hoaïch cuûa tröôøng ÑHDL Huøng Vöông ñoùng taïi TP. HCM, 239 Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận – ĐT: (08)9972.002 – Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  coù ñaøo taïo loaïi kyõ sö naøy caû Ñaïi hoïc laãn Cao ñaúng, goàm 3 chuyeân ngaønh:

Kieåm tra giaùm ñònh noâng saûn thöïc phaåm;

Baûo quaûn toàn tröõ noâng saûn thöïc phaåm vaø Cheá bieán thöïc phaåm.

Ngaønh ñaøo taïo nhöng kyõ sö naém vöõng lyù thuyeát cuõng nhö thöïc haønh caùc khaâu kieåm tra, giaùm ñònh noâng haûi saûn thöïc phaåm sau thu hoaïch, baûo quaûn toàn tröõ, choáng thaát thoaùt vaø cheá bieán laøm ña daïng hoùa saûn phaåm, laøm phong phuù doài daøo thò tröôøng. Sinh vieân toát nghieäp ñöôïc caáp baèng kyõ sö  Coâng ngheä sau thu hoaïch. 

Sinh vieân ra tröôøng coù theå  laøm vieäc taïi caùc ñòa baøn sau:

 1. Laøm kieåm hoùa vieân taïi caùc traïm haûi quan cöûa khaåu saân bay, haûi caûng bieân giôùi veà kieåm tra chaát löôïng noâng haûi saûn, thöïc phaåm xuaát nhaäp khaåu.
 2. Laøm vieäc taïi caùc coâng ty, xí nghieäp cheá bieán noâng saûn, thuûy haûi saûn, thöïc phaåm (hoa quaû, ñoà hoäp, baùnh keïo, söõa, thòt, caù, toâm, bia röôïu, daàu aên, mía ñöôøng, nöôùc giaûi khaùt, traø, ñieàu, caø pheâ, ca cao .v.v..).
 3. Taïi caùc xí nghieäp cheá bieán thöùc aên gia suùc.
 4. Taïi caùc trung taâm giaùm ñònh noâng haûi saûn thöïc phaåm ôû Trung öông vaø caùc tænh, taäp trung phaàn lôùn ôû Tp. Hoà Chí Minh.

Nhöõng nôi noùi treân ngöôøi kyõ sö ngaønh Coâng ngheä sau thu hoaïch sau khi ra tröôøng coù theå ñaûm traùch nhöõng coâng vieäc sau:

-         Laøm caùn boä phaân tích, kieåm tra vaø giaùm ñònh chaát löôïng noâng haûi saûn thöïc phaåm taïi caùc trung taâm giaùm ñònh hoaëc caùc phoøng kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm (phoøng KCS) cuûa caùc nhaø maùy xí nghieäp. Hieän nay coù haøng ngaøn nhaø maùy xí nghieäp nhö vaäy trong caû nöôùc  taäp trung phaàn lôùn taïi Tp.HCM vaø caùc tænh laân caän.

-         Ñieàu haønh kyõ thuaät taïi caùc kho baûo quaûn noâng saûn thöïc phaåm cuûa caùc nhaø maùy xí nghieäp, caùc cô sôû baûo quaûn saûn phaåm cuûa caùc coâng ty hoaëc caùc kho baûo quaûn cuûa taøu vieãn döông.

-         Ñieàu haønh kyõ thuaät cheá bieán noâng haûi saûn thöïc phaåm taïi caùc phaân xöôûng cheá bieán cuûa caùc nhaø maùy xí nghieäp noùi treân.

 1. Laøm caùn boä nghieân cöùu, caùn boä phaân tích caùc chæ tieâu hoùa lyù, vi sinh, ñoäc toá löông thöïc thöïc phaåm taïi caùc vieän nghieân cöùu veà Coâng ngheä sau thu hoaïch vaø Coâng ngheä thöïc phaåm.
 2. Laøm giaùo vieân giaûng daïy taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung hoïc chuyeân nghieäp veà Coâng ngheä sau thu hoaïch vaø Coâng ngheä thöïc phaåm. Coâng ngheä sau thu hoaïch moät ngaønh coù nhu caàu tuyeån duïng cao

Hieän nay coâng taùc kieåm tra giaùm ñònh ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm, tieán tôùi baûo quaûn vaø cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm nhaèm choáng thaát thoaùt vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm sau thu hoaïch ñang raát caàn caùn boä kyõ thuaät, nhöng soá caùn boä kyõ thuaät ñöôïc ñaøo taïo chuyeân ngaønh naøy haøng naêm vaãn coøn raát haïn cheá. Ñaëc bieät ñoái vôùi khaâu kieåm tra vaø giaùm ñònh chaát löôïng noâng saûn thöïc phaåm sau thu hoaïch thì chöa coù tröôøng naøo ñaøo taïo, vì theá hieän nay caùc traïm haûi quan kieåm tra chaát löôïng noâng saûn thöïc phaåm xuaát nhaäp khaåu, caùc phoøng kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm (phoøng KCS) cuûa caùc coâng ty xí nghieäp cheá bieán thöïc phaåm ñeàu söû duïng nhöõng caùn boä toát nghieäp ñaïi hoïc, cao ñaúng caùc ngaønh lieân quan nhö vi sinh, hoùa sinh, baûo veä thöïc vaät,v.v…ñaøo taïo theâm ñeå laøm chöù chöa coù caùn boä ñaøo taïo chính quy veà Coâng ngheä sau thu hoaïch (CNSTH). Ñaëc bieät sau khi nöôùc ta gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ traøn vaøo Vieät Nam ñaàu tö xaây döïng caùc nhaø maùy – xí nghieäp cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm; vì noâng haûi saûn nöôùc ta raát doài daøo nhöng chöa ñöôïc taän duïng cao, laø moâi tröôøng haáp daãn cho caùc nhaø ñaàu tö, do vaäy nhu caàu tuyeån duïng cho ngaønh naøy seõ raát lôùn. 

Caû nöôùc ta môùi coù khoa Coâng ngheä sau thu hoaïch cuûa tröôøng Huøng Vöông ñoùng taïi TP.HCM ñaøo taïo loaïi kyõ sö naøy, goàm 3 chuyeân ngaønh: Kieåm tra giaùm ñònh saûn phaåm, Baûo quaûn cheá bieán noâng saûn vaø Coâng  ngheä thöïc phaåm. Ngaønh ñaøo taïo nhöng kyõ sö naém vöõng lyù thuyeát cuõng nhö thöïc haønh caùc khaâu kieåm tra, giaùm ñònh noâng haûi saûn thöïc phaåm sau thu hoaïch, baûo quaûn toàn tröõ, choáng thaát thoaùt vaø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cheá bieán laøm ña daïng hoùa saûn phaåm, laøm phong phuù doài daøo thò tröôøng. Sinh vieân toát nghieäp ñöôïc caáp baèng kyõ sö  Coâng ngheä sau thu hoaïch. Theo nhaø tröôøng cho bieát, ngaønh naøy coù caû 2 heä Ñaïi hoïc vaø Cao Ñaúng  tuyeån duïng caùc khoái A, B, D1; D2; D3 ; D4. Ñaõ coù 1 khoùa ra truôøng vaø haàu heát ñaõ vaø ñang coù vieäc laøm toát ñuùng chuyeân ngaønh.

Sinh vieân ra tröôøng coù theå  laøm vieäc taïi caùc ñòa baøn sau:

 1. Laøm kieåm hoùa vieân taïi caùc traïm haûi quan cöûa khaåu saân bay, haûi caûng bieân giôùi veà kieåm tra chaát löôïng noâng haûi saûn, thöïc phaåm xuaát nhaäp khaåu.
 2. Ñieàu haønh kyõ thuaät taïi caùc coâng ty, xí nghieäp cheá bieán noâng saûn, thuûy haûi saûn, thöïc phaåm (hoa quaû, ñoà hoäp, baùnh keïo, söõa, thòt, caù, toâm, bia röôïu, daàu aên, mía ñöôøng, nöôùc giaûi khaùt, traø, ñieàu, caø pheâ, ca cao .v.v..).
 3. Laøm quaày tröôûng taïi caùc quaày noâng saûn thöïc phaåm töôi soáng vaø an toaøn veä sinh taïi caùc Sieâu thò
Tuøy theo khaû naêng vaø möùc ñoä tieán boä, coù theå ñöôïc giao ñaûm traùch caùc chöùc vuï tröôûng phoøng, toå tröôûng saûn xuaát, quaûn ñoác phaân xöôûng, giaùm ñoác ñieàu haønh moät caùch nhanh choùng do caùn boä quaûn lyù kyõ thuaät ngaønh naøy coøn raát thieáu.
 1. Taïi caùc trung taâm giaùm ñònh noâng haûi saûn thöïc phaåm ôû Trung öông vaø caùc tænh, taäp trung phaàn lôùn ôû Tp. Hoà Chí Minh. Hieän coù haøng ngaøn coâng ty xí nghieäp nhö vaäy taïi Tp.HCM vaø caùc tænh laân caän.
 2. Laøm caùn boä nghieân cöùu, caùn boä phaân tích caùc chæ tieâu hoùa lyù, vi sinh, ñoäc toá löông thöïc thöïc phaåm taïi caùc vieän nghieân cöùu veà Coâng ngheä sau thu hoaïch vaø Coâng ngheä thöïc phaåm.
 3. Laøm giaùo vieân giaûng daïy taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung hoïc chuyeân nghieäp veà Coâng ngheä sau thu hoaïch vaø Coâng ngheä thöïc phaåm.
 
 

Liên kết nội bộ

www.hungvuong.edu.vn
Website chính  thức của trường Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thân yêu
www.hungvuong.edu.vn/thuvien
Website của thư viện trường
www.hungvuong.edu.vn/tthtsv
Website trung tâm hỗ trợ sinh viên trường

Đăng Nhập

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay55
Hôm qua31
Tuần này245
Tháng này990