Home Giới thiệu

Giới Thiệu

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Khoa Công nghệ sau thu hoạch được thành lập theo quyết định số 3873/QĐ BGD & ĐT/ĐH ngày 23 tháng 07 năm 2003 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Từ năm 2003 đến năm 2014 Khoa đã đào tạo được 9 khóa Đại học và 6 khóa Cao đẳng. Trong đó đã có 6 khóa Đại học và 4 khóa Cao đẳng ra trường. Hiện nay, Khoa có đào tạo thêm 3 khóa liên thông Cao đẳng lên Đại học và đã ra trường.

Hiện nay nhân sự của khoa gồm có:

1. TS. Lê Đức Trung - Trưởng Khoa

 

2. NCS. Trần Phán Lịnh – Giảng viên cơ hữu

Mobile: 0909.330.156

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. ThS. Lê Thanh Hải – Giảng viên cơ hữu khoa

Mobile: 0972.695.977

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. ThS. Huỳnh Thái Vân – Giảng viên cơ hữu khoa

5. TS. Lê Văn Thọ – Giảng viên cơ hữu

6. TS. Hoàng Thạch – Giảng viên cơ hữu

7. ThS. Nguyễn Anh Trinh – Giảng viên thỉnh giảng

8. TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều - Giảng viên thỉnh giảng

9. ThS. Lâm Thanh Hiền – Giảng viên thỉnh giảng

 

 
 

CHUONG TRINH

Chuong trinh dao tao
 

Ô CHỮ - KỶ NĂNG SOẠN TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Chỉ mục bài viết
Ô CHỮ - KỶ NĂNG SOẠN TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Page #
Tất cả các trang

Moät trong nhöõng yeáu toá thaønh coâng trong giaûng daïy laø taïo söï höùng thuù cho ngöôøi hoïc. Döôùi ñaây laø moät soá troø chôi “oâ chöõ” maø giaûng vieân coù theå tham khaûo ñeå toå chöùc troø chôi giuùp sinh vieân naêng ñoäng, tö duy hôn vaø thö giaûn trong hoïc taäp. 

Giới thiệu ngành công nghệ sau thu hoạch

Ngành Công nghệ sau thu hoạch, một ngành mới thuộc nhóm ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học, ra đời do nhu cầu to lớn và cấp bách của công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Ngành Công nghệ sau thu hoạch gồm 3 chuyên ngành:

  • Kiểm tra giám định sản phẩm
  • Bảo quản chế biến nông sản
  • Công nghệ thực phẩm
Đọc thêm...
 
Trang 1 của 2

Đăng Nhập

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay5
Hôm qua48
Tuần này53
Tháng này1110