Home Điểm thi


ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀY 26/8/2014

Các em xem file
Attachments:
Download this file (MON CHUYEN NGANH.pdf)MON CHUYEN NGANH.pdf[ ]2289 Kb
Download this file (MON CO SO.pdf)MON CO SO.pdf[ ]2498 Kb
 

ĐIỂM LỚP TRẢ NỢ

Điểm trả nợ hk 2 năm học 2014

 

Attachments:
Download this file (DINH DUONG HOC.pdf)DINH DUONG HOC.pdf[ ]435 Kb
Download this file (TOAN CAO CAP 1.pdf)TOAN CAO CAP 1.pdf[ ]518 Kb
Download this file (VAT LY DAI CUONG.pdf)VAT LY DAI CUONG.pdf[ ]517 Kb
Download this file (VI SINH DAI CUONG.pdf)VI SINH DAI CUONG.pdf[ ]523 Kb
Download this file (VI SINH THUC PHAM.pdf)VI SINH THUC PHAM.pdf[ ]531 Kb
     

Điểm thi lớp 11LTCS

sinh viên xem file đính kèm
Attachments:
Download this file (11LTCS - Cac QT - TB trong CNTP2.pdf)11LTCS - Cac QT - TB trong CNTP2.pdf[ ]1967 Kb
Download this file (11LTCS - Co khi Cong nghe sau thu hoach lan 1.pdf)11LTCS - Co khi Cong nghe sau thu hoach lan 1.pdf[ ]1825 Kb
Download this file (11LTCS - Cong nghe moi truong lan 1.pdf)11LTCS - Cong nghe moi truong lan 1.pdf[ ]1731 Kb
Download this file (11LTCS - Hoa sinh dai cuong lan 1.pdf)11LTCS - Hoa sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]2091 Kb
Download this file (11LTCS - Hoa sinh dai cuong lan 2.pdf)11LTCS - Hoa sinh dai cuong lan 2.pdf[ ]654 Kb
Download this file (11LTCS - Nong hoc dai cuong lan 1.pdf)11LTCS - Nong hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1549 Kb
Download this file (11LTCS - Nong hoc Dai cuong lan 2.pdf)11LTCS - Nong hoc Dai cuong lan 2.pdf[ ]624 Kb
Download this file (11LTCS - San xuat sach hon lan 1.pdf)11LTCS - San xuat sach hon lan 1.pdf[ ]2023 Kb
Download this file (11LTCS - San xuat sach hon lan 2.pdf)11LTCS - San xuat sach hon lan 2.pdf[ ]687 Kb
Download this file (11LTCS - Sinh hoc dai cuong 2 - lan 1.pdf)11LTCS - Sinh hoc dai cuong 2 - lan 1.pdf[ ]1849 Kb
Download this file (11LTCS- Ky nang giao tiep lan 1.pdf)11LTCS- Ky nang giao tiep lan 1.pdf[ ]1717 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH 2_11CSLT.pdf)AV CHUYEN NGANH 2_11CSLT.pdf[ ]521 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH 2_11LTCS.pdf)AV CHUYEN NGANH 2_11LTCS.pdf[ ]703 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH_11LT.pdf)AV CHUYEN NGANH_11LT.pdf[ ]655 Kb
Download this file (BAO QUAN HOA TUOI.pdf)BAO QUAN HOA TUOI.pdf[ ]501 Kb
Download this file (BQ HOA TUOI.pdf)BQ HOA TUOI.pdf[ ]621 Kb
Download this file (BQ HOATUOI.pdf)BQ HOATUOI.pdf[ ]688 Kb
Download this file (CAY CN LAN 2.pdf)CAY CN LAN 2.pdf[ ]559 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN_11CSLT.pdf)CNCB SP CAY CN_11CSLT.pdf[ ]759 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN_11LT.pdf)CNCB SP CAY CN_11LT.pdf[ ]828 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN_11LTCS.pdf)CNCB SP CAY CN_11LTCS.pdf[ ]604 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT 11LTCS.pdf)CNCB SP DONG VAT 11LTCS.pdf[ ]369 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT 11LTCS.pdf)CNCB SP THUC VAT 11LTCS.pdf[ ]644 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT_11CSLT.pdf)CNCB SP THUC VAT_11CSLT.pdf[ ]371 Kb
Download this file (CNCBSP DONG VAT_11LTCS.pdf)CNCBSP DONG VAT_11LTCS.pdf[ ]639 Kb
Download this file (CNSTH 1_11LTCS.pdf)CNSTH 1_11LTCS.pdf[ ]727 Kb
Download this file (CNSTH 2_11CSLT.pdf)CNSTH 2_11CSLT.pdf[ ]509 Kb
Download this file (CNSTH 2_11LT.pdf)CNSTH 2_11LT.pdf[ ]650 Kb
Download this file (CNSTH 2_11LTCS.pdf)CNSTH 2_11LTCS.pdf[ ]713 Kb
Download this file (CNSTH1_11LT.pdf)CNSTH1_11LT.pdf[ ]443 Kb
Download this file (CNSX RUOU BIA NGK_11LT.pdf)CNSX RUOU BIA NGK_11LT.pdf[ ]504 Kb
Download this file (CNSX RUOU BIA NGK_11LTCS.pdf)CNSX RUOU BIA NGK_11LTCS.pdf[ ]837 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CSLT.pdf)DINH DUONG HOC_11CSLT.pdf[ ]738 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11LT.pdf)DINH DUONG HOC_11LT.pdf[ ]787 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11LTCS.pdf)DINH DUONG HOC_11LTCS.pdf[ ]586 Kb
Download this file (DINH DUONG LAN 2.pdf)DINH DUONG LAN 2.pdf[ ]609 Kb
Download this file (GIAM DINH NS _11CSLT.pdf)GIAM DINH NS _11CSLT.pdf[ ]646 Kb
Download this file (GIAM DINH NS _11LTCS.pdf)GIAM DINH NS _11LTCS.pdf[ ]588 Kb
Download this file (GIAM DINH NS_11LT.pdf)GIAM DINH NS_11LT.pdf[ ]795 Kb
Download this file (KINH TE NONG NGHIEP LAN 2.pdf)KINH TE NONG NGHIEP LAN 2.pdf[ ]686 Kb
Download this file (QT DANH NGHIEP 11LT.pdf)QT DANH NGHIEP 11LT.pdf[ ]664 Kb
Download this file (QT DANH NGHIEP TP 11LT.pdf)QT DANH NGHIEP TP 11LT.pdf[ ]599 Kb
Download this file (QT DANH NGHIEP TP 11LTCS.pdf)QT DANH NGHIEP TP 11LTCS.pdf[ ]732 Kb
Download this file (QUAN TRI DN TP LAN 2.pdf)QUAN TRI DN TP LAN 2.pdf[ ]629 Kb
Download this file (RUOU BIA NGK_11LT.pdf)RUOU BIA NGK_11LT.pdf[ ]833 Kb
Download this file (RUOU BIA NGK_11LTCS.pdf)RUOU BIA NGK_11LTCS.pdf[ ]478 Kb
Download this file (THONG KE SINH HOC_11CSLT.pdf)THONG KE SINH HOC_11CSLT.pdf[ ]646 Kb
Download this file (THONG KE SINH HOC_11LT.pdf)THONG KE SINH HOC_11LT.pdf[ ]723 Kb
Download this file (THONG KE SINH HOC_11LTCS.pdf)THONG KE SINH HOC_11LTCS.pdf[ ]520 Kb
Download this file (THUC PHAM CHUC NANG_11CSLT.pdf)THUC PHAM CHUC NANG_11CSLT.pdf[ ]631 Kb
Download this file (THUC PHAM CHUC NANG_11LT.pdf)THUC PHAM CHUC NANG_11LT.pdf[ ]717 Kb
Download this file (THUC PHAM CHUC NANG_11LTCS.pdf)THUC PHAM CHUC NANG_11LTCS.pdf[ ]562 Kb
Download this file (THUC TAP TN_11LTCS.pdf)THUC TAP TN_11LTCS.pdf[ ]390 Kb
Download this file (VE KY THUAT LAN 2.pdf)VE KY THUAT LAN 2.pdf[ ]612 Kb
Download this file (VE KY THUAT_11CSLT.pdf)VE KY THUAT_11CSLT.pdf[ ]528 Kb
Download this file (VE KY THUAT_11LT.pdf)VE KY THUAT_11LT.pdf[ ]659 Kb
Download this file (VE KY THUAT_11LTCS.pdf)VE KY THUAT_11LTCS.pdf[ ]736 Kb
 

Điểm thi lớp 11CS ( 2011 - 2015)

Điểm thi lớp  11 CS

Học kỳ 1 ; 2 năm học 2011 -2012 

Chi tiết xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (11CS -  Hoa phan tich lan 1.pdf)11CS - Hoa phan tich lan 1.pdf[ ]1833 Kb
Download this file (11CS -  Sinh hoc dai cuong 1 lan 1.pdf)11CS - Sinh hoc dai cuong 1 lan 1.pdf[ ]1923 Kb
Download this file (11CS - Giao duc the chat 1.pdf)11CS - Giao duc the chat 1.pdf[ ]2784 Kb
Download this file (11CS - hoa hoc dai cuong lan 1.pdf)11CS - hoa hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1729 Kb
Download this file (11CS - Hoa sinh dai cuong lan 1.pdf)11CS - Hoa sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]1721 Kb
Download this file (11CS - Hoa sinh dai cuong lan 2.pdf)11CS - Hoa sinh dai cuong lan 2.pdf[ ]664 Kb
Download this file (11CS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf)11CS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf[ ]1164 Kb
Download this file (11CS - Sinh hoc dai cuong 1 lan 2.pdf)11CS - Sinh hoc dai cuong 1 lan 2.pdf[ ]723 Kb
Download this file (11CS - Sinh hoc Dai cuong 2 - lan 1.pdf)11CS - Sinh hoc Dai cuong 2 - lan 1.pdf[ ]1711 Kb
Download this file (11CS - thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf)11CS - thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf[ ]1403 Kb
Download this file (11CS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf)11CS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf[ ]1408 Kb
Download this file (11CS - Thuc tap Hoa phan tich.pdf)11CS - Thuc tap Hoa phan tich.pdf[ ]1392 Kb
Download this file (11CS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf)11CS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1600 Kb
Download this file (11CS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf)11CS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf[ ]1705 Kb
Download this file (11CS - Toan cao cap2 lan 1.pdf)11CS - Toan cao cap2 lan 1.pdf[ ]1726 Kb
Download this file (11CS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf)11CS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf[ ]1690 Kb
Download this file (11CS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf)11CS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf[ ]1186 Kb
Download this file (11CS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf)11CS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]1720 Kb
Download this file (ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf)ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf[ ]898 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH 2.pdf)AV CHUYEN NGANH 2.pdf[ ]985 Kb
Download this file (BAO QUAN HOA TUOI_11CS.pdf)BAO QUAN HOA TUOI_11CS.pdf[ ]1072 Kb
Download this file (CN BAO BI.pdf)CN BAO BI.pdf[ ]1747 Kb
Download this file (CN CB DAU AN.pdf)CN CB DAU AN.pdf[ ]1187 Kb
Download this file (CN ENZYME_11CS.pdf)CN ENZYME_11CS.pdf[ ]940 Kb
Download this file (CN LANH THUC PHAM.pdf)CN LANH THUC PHAM.pdf[ ]1220 Kb
Download this file (CN MOI TRUONG_11CS.pdf)CN MOI TRUONG_11CS.pdf[ ]1055 Kb
Download this file (CNCB DAU AN_2_11CS.pdf)CNCB DAU AN_2_11CS.pdf[ ]513 Kb
Download this file (CNCB MIA DUONG_11CS.pdf)CNCB MIA DUONG_11CS.pdf[ ]994 Kb
Download this file (CNCB RUOU BIA NGK 11CS.pdf)CNCB RUOU BIA NGK 11CS.pdf[ ]1084 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN.pdf)CNCB SP CAY CN.pdf[ ]1006 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT.pdf)CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]1024 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT.pdf)CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]944 Kb
Download this file (CNCB TA CHAN NUOI_11CS.pdf)CNCB TA CHAN NUOI_11CS.pdf[ ]835 Kb
Download this file (CNSTH 2 11CS.pdf)CNSTH 2 11CS.pdf[ ]890 Kb
Download this file (CO KHI CNSTH.pdf)CO KHI CNSTH.pdf[ ]1034 Kb
Download this file (DANH GIA CAM QUAN_11CS.pdf)DANH GIA CAM QUAN_11CS.pdf[ ]897 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CS.pdf)DINH DUONG HOC_11CS.pdf[ ]948 Kb
Download this file (GIAM DINH NONG SAN_11CS.pdf)GIAM DINH NONG SAN_11CS.pdf[ ]944 Kb
Download this file (HACCP VA LUAT TP_11CS.pdf)HACCP VA LUAT TP_11CS.pdf[ ]953 Kb
Download this file (HE THONG QL CHAT LUONG.pdf)HE THONG QL CHAT LUONG.pdf[ ]993 Kb
Download this file (HOA SINH TP_11CS.pdf)HOA SINH TP_11CS.pdf[ ]986 Kb
Download this file (KHU TRUNG NONG SAN TP_11CS.pdf)KHU TRUNG NONG SAN TP_11CS.pdf[ ]949 Kb
Download this file (KINH TE NN_11CS.pdf)KINH TE NN_11CS.pdf[ ]649 Kb
Download this file (KINH TE NONG NGHIEP_11CS.pdf)KINH TE NONG NGHIEP_11CS.pdf[ ]630 Kb
Download this file (KY NANG GIAO TIEP_11CS.pdf)KY NANG GIAO TIEP_11CS.pdf[ ]1030 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN_11CS.pdf)KY THUAT DIEN_11CS.pdf[ ]891 Kb
Download this file (nguyen lieu tp.pdf)nguyen lieu tp.pdf[ ]945 Kb
Download this file (NONG HOC DAI CUONG_11CS.pdf)NONG HOC DAI CUONG_11CS.pdf[ ]926 Kb
Download this file (PHUONG PHAP XL SO LIEU_11CS.pdf)PHUONG PHAP XL SO LIEU_11CS.pdf[ ]964 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_11CS.pdf)QT TBCNTP 1_11CS.pdf[ ]899 Kb
Download this file (QT THIET BI CNTP 2.pdf)QT THIET BI CNTP 2.pdf[ ]1126 Kb
Download this file (QUAN TRI DOANH NGHIEP _11CS.pdf)QUAN TRI DOANH NGHIEP _11CS.pdf[ ]1477 Kb
Download this file (REN NGHE TRONG HE 1 THANG 11CS.pdf)REN NGHE TRONG HE 1 THANG 11CS.pdf[ ]979 Kb
Download this file (SAN XUAT SACH HON_11CS.pdf)SAN XUAT SACH HON_11CS.pdf[ ]962 Kb
Download this file (sau hai nong san sau thu hoach.pdf)sau hai nong san sau thu hoach.pdf[ ]955 Kb
Download this file (Tam ly hoc_11CS.pdf)Tam ly hoc_11CS.pdf[ ]845 Kb
Download this file (TH VI SINH TP_CN ENZYME_11CS.pdf)TH VI SINH TP_CN ENZYME_11CS.pdf[ ]670 Kb
Download this file (THONG KE SINH HOC_11CS.pdf)THONG KE SINH HOC_11CS.pdf[ ]854 Kb
Download this file (THUC PHAM CHUC NANG_11CS.pdf)THUC PHAM CHUC NANG_11CS.pdf[ ]919 Kb
Download this file (THUC TAP DG CAM QUAN 11CS.pdf)THUC TAP DG CAM QUAN 11CS.pdf[ ]735 Kb
Download this file (THUC TAP TONG HOP_11CS.pdf)THUC TAP TONG HOP_11CS.pdf[ ]1132 Kb
Download this file (THUC TAP TOT NGHIEP_11CS.pdf)THUC TAP TOT NGHIEP_11CS.pdf[ ]1355 Kb
Download this file (TT CNCB SP CAY CN.pdf)TT CNCB SP CAY CN.pdf[ ]985 Kb
Download this file (TT CNCB SP DONG VAT.pdf)TT CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]991 Kb
Download this file (TT CNCB SP THUC VAT.pdf)TT CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]878 Kb
Download this file (TT GIAO TRINH DA LAT.pdf)TT GIAO TRINH DA LAT.pdf[ ]985 Kb
Download this file (TT HOA SINH TP_HOA SINH ĐC_11CS.pdf)TT HOA SINH TP_HOA SINH ĐC_11CS.pdf[ ]745 Kb
Download this file (TT PHUONG PHAP TN VA XL SO LIEU_11CS.pdf)TT PHUONG PHAP TN VA XL SO LIEU_11CS.pdf[ ]994 Kb
Download this file (TT VSAT THUC PHAM 11CS.pdf)TT VSAT THUC PHAM 11CS.pdf[ ]1446 Kb
Download this file (TTQT& THIET BI CNTP.pdf)TTQT& THIET BI CNTP.pdf[ ]957 Kb
Download this file (ve ky thuat_11CS.pdf)ve ky thuat_11CS.pdf[ ]880 Kb
Download this file (VE SINH AT TP 11CS.pdf)VE SINH AT TP 11CS.pdf[ ]871 Kb
Download this file (VI SINH TP_11CS.pdf)VI SINH TP_11CS.pdf[ ]966 Kb
 

Điểm thi lớp 11CDCS ( 2011 - 2014)

Điểm Thi  lớp 11CDCS

Năm học 2011 - 2012 

Lưu ý:

 Học phần  Hoá sinh thực phẩm bao gồm 2 học phần lý thuyết và học phần thực hành, sinh viên được xét đạt học phần loại này nếu điểm từng phần từ 5 điểm trở lên. ( điểm cuối cùng là điểm tổng kết của 2 học phần. Đối với học phần thực hành: sinh viên không có điểm thực hành do không tham gia thực hành thực tập sẽ không được tổng kết điểm cuối học phần.).

Trong trường hợp không đạt học phần nào sinh viên phải thi lại học phần đó theo quy định đối với từng loại học phần. Nếu trong kỳ thi phụ sinh viên vẫn không đạt, sinh viên coi như nợ học phần và phải học toàn bộ phần lý thuyết và phần thực hành của học phần như học lần đầu.

 

Chi tiết xem file đính kèm

 

Attachments:
Download this file (11CDCS -  thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf)11CDCS - thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf[ ]1858 Kb
Download this file (11CDCS - Cong nghe enzym lan 1.pdf)11CDCS - Cong nghe enzym lan 1.pdf[ ]2875 Kb
Download this file (11CDCS - Cong nghe Enzym lan 2.pdf)11CDCS - Cong nghe Enzym lan 2.pdf[ ]663 Kb
Download this file (11CDCS - Giao duc the chat 1.pdf)11CDCS - Giao duc the chat 1.pdf[ ]2574 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa hoa dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Hoa hoa dai cuong lan 2.pdf[ ]853 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa hoc dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Hoa hoc dai cuong lan 2.pdf[ ]760 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa sinh Thuc pham lan 1.pdf)11CDCS - Hoa sinh Thuc pham lan 1.pdf[ ]5881 Kb
Download this file (11CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 2.pdf)11CDCS - Hoa sinh thuc pham lan 2.pdf[ ]1637 Kb
Download this file (11CDCS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf)11CDCS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf[ ]1350 Kb
Download this file (11CDCS - Nhung NLCB cua CN Mac lenin phan 1lan 2.pdf)11CDCS - Nhung NLCB cua CN Mac lenin phan 1lan 2.pdf[ ]718 Kb
Download this file (11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 1.pdf)11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 1.pdf[ ]2863 Kb
Download this file (11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 2.pdf)11CDCS - Sinh hoc Dai cuong 1 lan 2.pdf[ ]755 Kb
Download this file (11CDCS - Thuc hanh Hoa sinh thuc pham.pdf)11CDCS - Thuc hanh Hoa sinh thuc pham.pdf[ ]1674 Kb
Download this file (11CDCS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf)11CDCS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf[ ]1638 Kb
Download this file (11CDCS - Thuc tap hoa phan tich.pdf)11CDCS - Thuc tap hoa phan tich.pdf[ ]1664 Kb
Download this file (11CDCS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf)11CDCS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]2606 Kb
Download this file (11CDCS - Tin hoc Dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Tin hoc Dai cuong lan 2.pdf[ ]871 Kb
Download this file (11CDCS - Toan Cao cap 1 lan thi  2.pdf)11CDCS - Toan Cao cap 1 lan thi 2.pdf[ ]763 Kb
Download this file (11CDCS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf)11CDCS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf[ ]2782 Kb
Download this file (11CDCS - Toan cao cap2 lan 1.pdf)11CDCS - Toan cao cap2 lan 1.pdf[ ]2786 Kb
Download this file (11CDCS - Toan cao cap2 lan 2.pdf)11CDCS - Toan cao cap2 lan 2.pdf[ ]669 Kb
Download this file (11CDCS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf)11CDCS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf[ ]3009 Kb
Download this file (11CDCS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf[ ]2825 Kb
Download this file (11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf)11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]3032 Kb
Download this file (11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 2.pdf)11CDCS - Vi sinh dai cuong lan 2.pdf[ ]739 Kb
Download this file (11CDCS -hoa hoc dai cuong lan 1.pdf)11CDCS -hoa hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]2603 Kb
Download this file (11CDCS -Hoa phan tich - lan 1.pdf)11CDCS -Hoa phan tich - lan 1.pdf[ ]2935 Kb
Download this file (ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf)ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf[ ]1653 Kb
Download this file (CN BAO BI 11CD.pdf)CN BAO BI 11CD.pdf[ ]676 Kb
Download this file (CN BAO BI 11CDCS.pdf)CN BAO BI 11CDCS.pdf[ ]681 Kb
Download this file (CN LANH 11CDCD.pdf)CN LANH 11CDCD.pdf[ ]710 Kb
Download this file (CN LANH_11CDCS.pdf)CN LANH_11CDCS.pdf[ ]771 Kb
Download this file (CN MIA DUONG VA CHAT LAM NGOT.pdf)CN MIA DUONG VA CHAT LAM NGOT.pdf[ ]2858 Kb
Download this file (CNCB DAU AN.pdf)CNCB DAU AN.pdf[ ]1698 Kb
Download this file (CNCB RUOU BIA NGK.pdf)CNCB RUOU BIA NGK.pdf[ ]1800 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN.pdf)CNCB SP CAY CN.pdf[ ]1773 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT.pdf)CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]1884 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT.pdf)CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]1805 Kb
Download this file (CNCB TA CHAN NUOI.pdf)CNCB TA CHAN NUOI.pdf[ ]1519 Kb
Download this file (CNSHT2_11CDCS.pdf)CNSHT2_11CDCS.pdf[ ]790 Kb
Download this file (CNSTH 1.pdf)CNSTH 1.pdf[ ]815 Kb
Download this file (CNSTH 1_LAN 2.pdf)CNSTH 1_LAN 2.pdf[ ]724 Kb
Download this file (CNSTH 2_11CDCS.pdf)CNSTH 2_11CDCS.pdf[ ]804 Kb
Download this file (CNSTH1.pdf)CNSTH1.pdf[ ]803 Kb
Download this file (DANH GIA CAM QUAN_11CD.pdf)DANH GIA CAM QUAN_11CD.pdf[ ]783 Kb
Download this file (DANH GIA CAM QUAN_11CDCS.pdf)DANH GIA CAM QUAN_11CDCS.pdf[ ]795 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CD.pdf)DINH DUONG HOC_11CD.pdf[ ]763 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CDCS.pdf)DINH DUONG HOC_11CDCS.pdf[ ]845 Kb
Download this file (GIAM DINH NS_11CDCS.pdf)GIAM DINH NS_11CDCS.pdf[ ]807 Kb
Download this file (GIAM DINH NS_11CSCD.pdf)GIAM DINH NS_11CSCD.pdf[ ]882 Kb
Download this file (HACCP VA LUAT THUC PHAM.pdf)HACCP VA LUAT THUC PHAM.pdf[ ]1795 Kb
Download this file (HE THONG QL CHAT LUONG.pdf)HE THONG QL CHAT LUONG.pdf[ ]1823 Kb
Download this file (HOA SINH TP_TRA NO.pdf)HOA SINH TP_TRA NO.pdf[ ]548 Kb
Download this file (KHU TRUNG NONG SAN_LAN 2.pdf)KHU TRUNG NONG SAN_LAN 2.pdf[ ]483 Kb
Download this file (KHU TRUNG NSTP_11CD.pdf)KHU TRUNG NSTP_11CD.pdf[ ]572 Kb
Download this file (KHU TRUNG NSTP_11CDCS.pdf)KHU TRUNG NSTP_11CDCS.pdf[ ]423 Kb
Download this file (KINH TE NN_11CD.pdf)KINH TE NN_11CD.pdf[ ]814 Kb
Download this file (KINH TE NONG NGHIEP_11CDCS.pdf)KINH TE NONG NGHIEP_11CDCS.pdf[ ]931 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN LAN 2.pdf)KY THUAT DIEN LAN 2.pdf[ ]785 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN_11CD.pdf)KY THUAT DIEN_11CD.pdf[ ]783 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN_11CDCS.pdf)KY THUAT DIEN_11CDCS.pdf[ ]771 Kb
Download this file (nguyen lieu thuc pham.pdf)nguyen lieu thuc pham.pdf[ ]807 Kb
Download this file (nguyenlieu thuc pham.pdf)nguyenlieu thuc pham.pdf[ ]787 Kb
Download this file (PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CD.pdf)PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CD.pdf[ ]798 Kb
Download this file (PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CDCS.pdf)PP THI NGHIEM VA XL SO LIEU_11CDCS.pdf[ ]804 Kb
Download this file (pp thi nghiem va xu ly so lieu_ lan 2.pdf)pp thi nghiem va xu ly so lieu_ lan 2.pdf[ ]518 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_11CD.pdf)QT TBCNTP 1_11CD.pdf[ ]798 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_11CDCS.pdf)QT TBCNTP 1_11CDCS.pdf[ ]790 Kb
Download this file (REN NGHE HE 1 THANG_11CD.pdf)REN NGHE HE 1 THANG_11CD.pdf[ ]493 Kb
Download this file (REN NGHE HE 1 THANG_11CDCS.pdf)REN NGHE HE 1 THANG_11CDCS.pdf[ ]629 Kb
Download this file (SAU HAI NONG SAN 11CDCS.pdf)SAU HAI NONG SAN 11CDCS.pdf[ ]661 Kb
Download this file (SAU HAI NS 11CDCS.pdf)SAU HAI NS 11CDCS.pdf[ ]745 Kb
Download this file (SINH HOC DC 1_11CDCS.pdf)SINH HOC DC 1_11CDCS.pdf[ ]515 Kb
Download this file (Tam ly hoc_11CD.pdf)Tam ly hoc_11CD.pdf[ ]739 Kb
Download this file (Tam ly hoc_11CDCS.pdf)Tam ly hoc_11CDCS.pdf[ ]755 Kb
Download this file (TH CNSTH 2_11CDCS.pdf)TH CNSTH 2_11CDCS.pdf[ ]637 Kb
Download this file (TH CNSTH2_11CDCS.pdf)TH CNSTH2_11CDCS.pdf[ ]615 Kb
Download this file (THUC TAP DG CAM QUAN 11CDCS.pdf)THUC TAP DG CAM QUAN 11CDCS.pdf[ ]505 Kb
Download this file (THUC TAP DG CAM QUAN_11CD.pdf)THUC TAP DG CAM QUAN_11CD.pdf[ ]681 Kb
Download this file (THUC TAP TOT NGHIEP_11CDCS.pdf)THUC TAP TOT NGHIEP_11CDCS.pdf[ ]1478 Kb
Download this file (TT CN ENZYME VA VSTP_11CD.pdf)TT CN ENZYME VA VSTP_11CD.pdf[ ]610 Kb
Download this file (TT CN ENZYME VA VSTP_11CDCS.pdf)TT CN ENZYME VA VSTP_11CDCS.pdf[ ]719 Kb
Download this file (TT CNCB SP CAY CN.pdf)TT CNCB SP CAY CN.pdf[ ]1651 Kb
Download this file (TT CNCB SP DONG VAT.pdf)TT CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]1800 Kb
Download this file (TT CNCB SP THUC VAT.pdf)TT CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]1722 Kb
Download this file (TT GIAO TRINH DA LAT.pdf)TT GIAO TRINH DA LAT.pdf[ ]1718 Kb
Download this file (TT PP XU LY SO LIEU_11CD.pdf)TT PP XU LY SO LIEU_11CD.pdf[ ]823 Kb
Download this file (TT PP XU LY SO LIEU_11CDCS.pdf)TT PP XU LY SO LIEU_11CDCS.pdf[ ]825 Kb
Download this file (TT TONG HOP.pdf)TT TONG HOP.pdf[ ]1962 Kb
Download this file (TT VSAT THUC PHAM 11CDCS.pdf)TT VSAT THUC PHAM 11CDCS.pdf[ ]1354 Kb
Download this file (VAT LY DC_TRA NO_11CDCS.pdf)VAT LY DC_TRA NO_11CDCS.pdf[ ]520 Kb
Download this file (VE SINH AT TP_11CD.pdf)VE SINH AT TP_11CD.pdf[ ]758 Kb
Download this file (VE SINH ATTP 11CDCS.pdf)VE SINH ATTP 11CDCS.pdf[ ]768 Kb
Download this file (VI SINH TP LAN 2.pdf)VI SINH TP LAN 2.pdf[ ]634 Kb
Download this file (VI SINH TP_11CDCS.pdf)VI SINH TP_11CDCS.pdf[ ]790 Kb
Download this file (VI SINH TP_11CSCD.pdf)VI SINH TP_11CSCD.pdf[ ]792 Kb
   

Điểm thi lớp 10LTCS (2010 - 2011)

Điểm thi lớp 10LTCS (2010 - 2011)

xe file đính kèm

Attachments:
Download this file (10LTCS  HACCP luat thuc pham lan 2.pdf)10LTCS HACCP luat thuc pham lan 2.pdf[ ]553 Kb
Download this file (10LTCS  Haccp va luat thuc pham lan 1.pdf)10LTCS Haccp va luat thuc pham lan 1.pdf[ ]1670 Kb
Download this file (10LTCS -  Cong nghe che bien thuc an chan nuoi lan 2.pdf)10LTCS - Cong nghe che bien thuc an chan nuoi lan 2.pdf[ ]982 Kb
Download this file (10LTCS - anh van - lop hoc lai.pdf)10LTCS - anh van - lop hoc lai.pdf[ ]456 Kb
Download this file (10LTCS - Anh van chuyen nganh lan 2.pdf)10LTCS - Anh van chuyen nganh lan 2.pdf[ ]668 Kb
Download this file (10LTCS - Anh van CN 2 lan 1.pdf)10LTCS - Anh van CN 2 lan 1.pdf[ ]1594 Kb
Download this file (10LTCS - Cac Qt va TB trong CNTP lan 2.pdf)10LTCS - Cac Qt va TB trong CNTP lan 2.pdf[ ]658 Kb
Download this file (10LTCS - CN mia duong va ca chat lam ngot lan 1.pdf)10LTCS - CN mia duong va ca chat lam ngot lan 1.pdf[ ]1829 Kb
Download this file (10LTCS - CN san xuat mia duong va cac chat lam ngot lan 2.pdf)10LTCS - CN san xuat mia duong va cac chat lam ngot lan 2.pdf[ ]642 Kb
Download this file (10LTCS - CNCB dau an lan 1.pdf)10LTCS - CNCB dau an lan 1.pdf[ ]1718 Kb
Download this file (10LTCS - CNCB san pham dong vat lan 1.pdf)10LTCS - CNCB san pham dong vat lan 1.pdf[ ]1494 Kb
Download this file (10LTCS - CNCB san pham Thuc vat lan 1.pdf.pdf)10LTCS - CNCB san pham Thuc vat lan 1.pdf.pdf[ ]1384 Kb
Download this file (10LTCS - CNCB thuc an chan nuoi lan 1.pdf)10LTCS - CNCB thuc an chan nuoi lan 1.pdf[ ]4050 Kb
Download this file (10LTCS - CNTH1 - lop hoc lai.pdf)10LTCS - CNTH1 - lop hoc lai.pdf[ ]554 Kb
Download this file (10LTCS - Cong nghe moi truong lan 1.pdf)10LTCS - Cong nghe moi truong lan 1.pdf[ ]1568 Kb
Download this file (10LTCS - Cong nghe sau thu hoach 1 lan 2.pdf)10LTCS - Cong nghe sau thu hoach 1 lan 2.pdf[ ]702 Kb
Download this file (10LTCS - Cong nghe sau thu hoach 2 lan 1.pdf)10LTCS - Cong nghe sau thu hoach 2 lan 1.pdf[ ]1544 Kb
Download this file (10LTCS - Diem thi Tot nghiep dot 10-4-2012.pdf)10LTCS - Diem thi Tot nghiep dot 10-4-2012.pdf[ ]1453 Kb
Download this file (10LTCS - Hoa sinh thuc pham lan 1.pdf)10LTCS - Hoa sinh thuc pham lan 1.pdf[ ]1448 Kb
Download this file (10LTCS - Ky nang giao tiep lan 2.pdf)10LTCS - Ky nang giao tiep lan 2.pdf[ ]654 Kb
Download this file (10LTCS - Quan tri DNTP lan 1.pdf)10LTCS - Quan tri DNTP lan 1.pdf[ ]1713 Kb
Download this file (10LTCS - San xuat sach hon lan 1.pdf)10LTCS - San xuat sach hon lan 1.pdf[ ]1769 Kb
Download this file (10LTCS - San xuat sach hon lan 2.pdf)10LTCS - San xuat sach hon lan 2.pdf[ ]539 Kb
Download this file (10LTCS - Sinh hoc dai cuong lan 1.pdf)10LTCS - Sinh hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1699 Kb
Download this file (10LTCS - Sinh hoc dai cuong lan 2.pdf)10LTCS - Sinh hoc dai cuong lan 2.pdf[ ]631 Kb
Download this file (10LTCS - Thong ke sinh hoc lan 1.pdf)10LTCS - Thong ke sinh hoc lan 1.pdf[ ]1556 Kb
Download this file (10LTCS - Thong ke sinh hoc lan 2.pdf)10LTCS - Thong ke sinh hoc lan 2.pdf[ ]1671 Kb
Download this file (10LTCS - Thuc pham chuc nang lan 1.pdf)10LTCS - Thuc pham chuc nang lan 1.pdf[ ]1587 Kb
Download this file (10LTCS - Thuc tap tot nghiep - dot ngay 5-6-2012.pdf)10LTCS - Thuc tap tot nghiep - dot ngay 5-6-2012.pdf[ ]604 Kb
Download this file (10LTCS Cong nghe CB dau an lan 2.pdf)10LTCS Cong nghe CB dau an lan 2.pdf[ ]647 Kb
Download this file (10LTCS Ky nang giao tiep lan 1.pdf)10LTCS Ky nang giao tiep lan 1.pdf[ ]1497 Kb
Download this file (10LTCS Nong hoc dai cuong lan 1.pdf)10LTCS Nong hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1427 Kb
Download this file (10LTCS Nong hoc dai cuong lan 2.pdf)10LTCS Nong hoc dai cuong lan 2.pdf[ ]669 Kb
Download this file (10LTCS- Diem Tot nghiep dot 27-28-7-2012.pdf)10LTCS- Diem Tot nghiep dot 27-28-7-2012.pdf[ ]2320 Kb
Download this file (10LTCS- Thuc tap tot nghiep.pdf)10LTCS- Thuc tap tot nghiep.pdf[ ]920 Kb
 
Trang 1 của 2

Đăng Nhập

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay55
Hôm qua31
Tuần này245
Tháng này990