banner
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN IN BẰNG TN ĐỢT 2 - 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp sinh viên đợt 2 - 2013

  

Căn cứ Điều 1, Thông tư  số 22/2012/TT – BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên hệ Đại học, Liên thông và Cao đẳng đã được xét tốt nghiệp vào ngày 17/5/2013 đến trực tiếp Phòng Đào Tạo để ký xác nhận thông tin cá nhân in bằng tốt nghiệp (Bắt buộc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo 342bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Quận Tân Bình.

Thời gian: Từ 21/5/2013 đến hết ngày 27/5/2013 (Vào giờ hành chính, Thứ 7 làm việc buổi sáng).

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đến ký xác nhận thông tin cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào dữ liệu lưu giữ tại phòng và tiến hành in bằng tốt nghiệp. Mọi khiếu nại về sau Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.

Sinh viên có thể xem danh sách tại địa chỉ: http://hungvuong.edu.vn/daotao/

Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên để thuận tiện cho việc in bằng.

Trân trọng,

   TRƯỞNG PHÒNG

THS. NGUYỄN THỊ MAI BÌNH

                 (ĐÃ KÝ)

Download:
FileFile size
Download this file (DS XAC NHAN THONG TIN IN BANG DOT 2 - 2013.xls)DS XAC NHAN THONG TIN IN BANG DOT 2 - 2013.xls215 Kb
 
THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ SINH VIÊN KHÓA 2009 (ĐH) VÀ KHÓA 2010 (CĐ)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH

Số:  48  /TB-ĐHHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng  4   năm 2013

THÔNG BÁO

(Về việc nộp bổ sung Hồ sơ sinh viên còn thiếu)

 

       Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

       Căn cứ  Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ – BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa 2009 (Hệ Đại học) và Khóa 2010 (Hệ Cao đẳng) nộp bổ sung bản photo Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông  và các hồ sơ khác còn thiếu theo quy định như sau:

 

1.     Nộp bổ sung Hồ sơ sinh viên còn thiếu trong hồ sơ quản lý sinh viên.

Danh sách sinh viên còn thiếu hồ sơ xem tại: http://hungvuong.edu.vn/daotao/

2.     Thời gian nộp: từ ngày 02/5/2013 đến 17/5/2013.

3.     Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo.

Lưu ý: Đối với các lớp 09DLQT, 09TN2, 10CDCT – HTTT, 10CDCT – MMT, 10CDDLHD, 10CDDLQT lớp trưởng lập danh sách và tập hợp hồ sơ bổ sung nộp cho Phòng Đào tạo.

 Đây là những giấy tờ quy định trong hồ sơ quản lý sinh viên và việc xét thi tốt nghiệp của sinh viên, đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên nộp bổ sung đúng thời gian quy định.

Trân trọng,

                                                                             TL.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                        Th.S Nguyễn Thị Mai Bình

                                                                                                           (Đã ký)

Download:
FileFile size
Download this file (DS SINH VIEN BO SUNG HO SO.xls)DS SINH VIEN BO SUNG HO SO.xls130 Kb
 
THÔNG BÁO LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2013

 

 

THÔNG BÁO

(V/v TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2013)

Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa 2008 – 2012 trình độ Đại học, khóa 2009 – 2012 trình độ Cao đẳng, khóa 2010 – 2012 trình độ Liên thông Cao đẳng lên Đại học.(Chi tiết xem file đính kèm)

Lưu ý: Những sinh viên nào còn thiếu hố sơ ở file đính kèm (Thieu ho so) nếu không bổ sung đầy đủ sẽ không được nhận bằng.

Download:
FileFile size
Download this file (Thieu ho so.xls)Thieu ho so.xls26 Kb
Download this file (THONG BAO PHAT BANG.doc)THONG BAO PHAT BANG.doc54 Kb
 
Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học, Liên thông và CĐ 2013

 

Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học  2012 (Xem file đính kèm)

 

Đề nghị sinh viên xem danh sách đính kèm, nếu sai mang theo hồ sơ minh chứng để đối chiếu.

Đối với sinh viên khóa 2005, 2006, 2007 đề nghị mang theo 1 tấm ảnh 3x4.

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Căn cứ Điều 1, Thông tư  số 22/2012/TT – BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên hệ Đại học, Liên thông và Cao đẳng đã được xét tốt nghiệp vào ngày 28/12/2012 đến trực tiếp Phòng Đào Tạo để ký xác nhận thông tin cá nhân in bằng tốt nghiệp (Bắt buộc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo 342bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Quận Tân Bình.

Thời gian: Từ 14/01/2013 đến hết ngày 17/01/2013 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00)

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đến ký xác nhận thông tin cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào dữ liệu lưu giữ tại phòng và tiến hành in bằng tốt nghiệp. Mọi khiếu nại về sau Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.

Sinh viên có thể xem danh sách tại địa chỉ: http://hungvuong.edu.vn/daotao/

Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên để thuận tiện cho việc in bằng.

Trân trọng,

 

 

                                                                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG

                                                                                                 ThS. Nguyễn Thị Mai Bình

Download:
FileFile size
Download this file (DS Tot nghiep dot 1 - 2013.xls)DS Tot nghiep dot 1 - 2013.xls2404 Kb
 
Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học 2012

Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học  2012 (Xem file đính kèm)

 

Đề nghị sinh viên xem danh sách đính kèm, nếu sai mang theo hồ sơ minh chứng để đối chiếu.

Đối với sinh viên khóa 2005, 2006, 2007, 2008 đề nghị mang theo 1 tấm ảnh 3x4.

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Căn cứ Điều 1, Thông tư  số 22/2012/TT – BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên hệ Đại học đã được xét tốt nghiệp vào ngày 12/10/2012 đến trực tiếp Phòng Đào Tạo để ký xác nhận thông tin cá nhân in bằng tốt nghiệp (Bắt buộc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo 342bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Quận Tân Bình.

Thời gian: Từ 12/11/2012 đến hết ngày 24/11/2012 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00)

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đến ký xác nhận thông tin cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào dữ liệu lưu giữ tại phòng và tiến hành in bằng tốt nghiệp. Mọi khiếu nại về sau Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.

Sinh viên có thể xem danh sách tại địa chỉ: http://hungvuong.edu.vn/daotao/

Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên để thuận tiện cho việc in bằng.

Trân trọng,

 

 

                                                                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG

                                                                                                 ThS. Nguyễn Thị Mai Bình

Download:
FileFile size
Download this file (DS Sinh vien xac minh ly lich ca nhan DH 2012.xls)DS Sinh vien xac minh ly lich ca nhan DH 2012.xls1227 Kb
 


Trang 6 trong tổng số 11 trang.