::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Lễ công bố logo mới của Trường
Công bố các quyết định nhân sự của Trường
Giải cầu lông “Mừng Xuân Bính Thân 2016”
Họp mặt Tân niên mừng Xuân
Đoàn cán bộ Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM tham quan, học tập kinh nghiệm các khu công nghiệp và trường đại học phía Bắc
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Quy định NCKH

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2006  

 
QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 
CHƯƠNG 1
YÊU CẦU CHUNG
 
Điều 1: Mục tiêu nghiên cứu khoa học
      1.      Đào tạo và nghiên cưú khoa học là hai nhiệm vụ cơ bản cuả trường đại học. Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) góp phần nâng cao trình độ của giảng viên, giúp giảng viên tiếp cận và vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, đưa các ngành đào tạo của trường đáp ứng kịp nhu cầu đòi hỏi của xã hội
      2.      NCKH giúp sinh viên có khả năng độc lập trong suy nghĩ, vận dụng một cách sáng tạo cơ sở lí thuyết vào thực tế
      3.      NCKH là cơ sở để đưa trường ta thành một trung tâm văn hóa, khoa học công nghệ của thành phố, các tỉnh phía nam và là tiền đề cho quá trình hội nhập với các trường đại học trong khu vực và quốc tế.
 
Điều 2: Mọi cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường đều có trách nhiệm và quyền lợi được tham gia công tác NCKH. Trường khuyến khích và có thù lao thoả đáng đối với giảng viên bán cơ hữu, thỉnh giảng tham gia các đề tài khoa học do Trường quản lí.
 
Điều 3: Các cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường cần coi NCKH là một trọng trách và nghĩa vụ đối với Nhà trường. Khi được tham gia các đề tài này cán bộ, giảng viên cơ hữu, bán cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mọi giảng viên cơ hữu của Trường muốn tham gia đề tài NCKH ngoài trường cần báo cáo và được Hiệu trưởng chấp thuận.
 
CHƯƠNG 2
 PHÂN CẤP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Điều 4: Nội dung và hình thức NCKH trong Trường
Các đề tài NCKH trong trường được chia thành 4 nhóm sau đây
      1.      Đề tài NCKH phục vụ cho việc giảng dạy và đào tạo
      2.      Đề tài nghiên cứu các môn khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ
      3.      Đề tài triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống
      4.      Đề tài NCKH trong sinh viên
Các đề tài có thể là sự phối hợp của nhiều lĩnh vực trên, với đặc thù của trường ta trước mắt khuyến khích phát triển các đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo của trường.
Từng bước chú trọng các đề tài có tính ứng dụng cao và tìm được đơn vị tài trợ cho các đề tài này.
 
 Điều 5: Theo phạm vi nghiên cứu và ứng dụng của các đề tài, các đề tài NCKH chịu sự quản lí của Trường được phân cấp như sau:
      1.      Đề tài cấp Khoa, do Khoa quản lí
      2.      Đề tài cấp trường, do Trường quản lí
      3.      Đề tài cấp bộ và nhà nước do Nhà trường giới thiệu và được sự chấp thuận của Bộ và Nhà nước
 
Điều 6: Các đề tài NCKH trong sinh viên được sự đề xuất và hướng dẫn của giảng viên trong Khoa và do Khoa quản lí.
 
CHƯƠNG 3
 QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NCKH
 
Điều 7: Phòng NCKH và đối ngoại là cơ quan chức năng được Ban giám hiệu giao nhiệm vụ tham mưu và quản lí hoạt động NCKH của toàn Trường.
 
Điều 8: Các đề tài NCKH có thể do cán bộ giảng viên của Trường đề xuất hoặc do Nhà trường đề xướng giao nhiệm vụ, cần được làm thủ tục đăng ký đề tài (theo mẫu) để Ban Giám hiệu xét duyệt vào đầu mỗi năm học.
Các đề tài do cán bộ quản lí tại các Phòng Ban khi làm thủ tục đăng kí phải được sự chấp thuận của thủ trưởng cơ quan và gởi lên phòng quản lí NCKH và đối ngoại để trình Ban giám hiệu xét duyệt. Nếu được chấp thuận sẽ được quản lí như các đề tài cấp Khoa hoặc Trường.
 
Điều 9: Các đề tài cấp Khoa
Các đề tài của sinh viên, sau khi được Hiệu trưởng xét duyệt, Ban chủ nhiệm Khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá nghiệm thu đề tài, nếu trong trường hợp cần thiết khoa báo cáo lên Trường thông qua Phòng NCKH và đối ngoại. Các Khoa tổ chức hội nghị nghiệm thu nghiêm túc, chặt chẽ và phải báo cáo cho Trường để Trường cử người tham dự. Kết quả nghiệm thu cũng như quyết toán tài chính phải được báo cáo cho Nhà trường chậm nhất 15 ngày sau khi hội nghị nghiệm thu kết thúc.
 
Điều 10: Đề tài cấp Trường
Sau khi được Hiệu trưởng chấp thuận, phải xây dựng đề cương chi tiết thực hiện đề tài (theo mẫu). Trong bản đề cương này cần nêu rõ dự kiến mức độ thành công, khả năng ứng dụng của các đề tài, cũng như yêu cầu nhân lực, trang thiết bị và kinh phí thực hiện (dự kiến), chủ nhiệm đề tài làm việc trực tiếp với phòng quản lí khoa học và đối ngoại để tiến hành kí hợp đồng thực hiện đề tài. Hợp đồng do đại diện của BGH kí với chủ nhiệm đề tài có sự xác nhận của trưởng phòng Tài vụ. Sau khi thực hiện xong đề tài, chủ nhiệm đề tài làm báo cáo và đề nghị Nhà trường thành lập hội đồng khoa học đánh gia nghiệm thu đề tài. Hội đồng và thời gian nghiệm thu do Hiệu trưởng quyết định. Kinh phí tổ chức nghiệm thu đề tài nằm trong kinh phí thực hiện đề tài.
 
Điều 11: Đề tài cấp Bộ và Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài làm phiếu đăng kí (theo mẫu) thông qua Hội đồng khoa học của Khoa gởi lên lãnh đạo Trường. Lãnh đạo Trường sẽ tổ chức hội nghị nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo để Hiệu trưởng quyết định giới thiệu đề tài lên Bộ, Thành phố, hoặc Nhà nước. Sau khi được Nhà trường chấp thuận giới thiệu, chủ nhiệm đề tài thực hiện các bước đăng kí và thực hiện đề tài NCKH theo qui định của Bộ Khoa học Công nghệ cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài cần phản ánh tình hình thực hiện đề tài cho nhà trường, tối thiểu vào cuối mỗi học kỳ. Kết quả thực hiện đề tài, đánh giá nghiệm thu phải báo cáo và gởi lên trường để lưu trữ và đưa vào niên giám hoạt động khoa học của Trường.
 
Điều 12: Phòng NCKH và đối ngoại có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp các mẫu đăng kí, đề cương chi tiết cũng như các văn bản hướng dẫn cho các chủ nhiệm đề tài.
 
CHƯƠNG 4
 TRÁCH NHIỆM CỦA KHOA, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI NHIỆM VỤ NCKH
 
Điều 13: Trách nhiệm của Khoa
      1.      Thực hiện các đề tài NCKH phải được các Khoa đưa vào kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ của Khoa trong năm học
      2.      Các Khoa có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ NCKH trong giảng viên và sinh viên thuộc Khoa mình quản lí
      3.      Vào cuối mỗi năm học các Khoa phải gởi danh sách về các đề tài nghiên cứu lên trường thông qua Phòng NCKH và đối ngoại
 
Điều 14: Trách nhiệm của các đoàn thể:
Công đoàn và Đoàn-hội sinh viên trong phối hợp với các Khoa- Phòng NCKH và đối ngoại xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH trong giảng viên và sinh viên theo định hướng sau:
      1.      Tổ chức báo cáo chuyên đề phương pháp thực hiện đề tài NCKH
      2.      Phát huy vai trò CLB học thuật, tổ chức các hoạt động đẩy mạnh hoạt động học tập và NCKH trong giảng viên và sinh viên.
 
Điều 15: Trách nhiệm của Nhà trường
Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về trang thiết bị hiện có cho cán bộ, giảng viên cơ hữu và sinh viên toàn trường tham gia vào hoạt động NCKH.
 
CHƯƠNG 5
 KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Điều 16: Hàng năm theo quyết định của Hội đồng quản trị, Nhà trường sẽ trích một khoản kinh phí thoả đáng cho hoạt động NCKH. Hiệu trưởng và Phòng Tài vụ sẽ xét duyệt kinh phí cho các đề tài trên cơ sở đề xuất tổng hợp của Phòng NCKH và đối ngoại.
 
Điều 17: Kinh phí hoạt động NCKH của các đề tài còn có thể huy động từ các nguồn khác như:
      1.      Đề tài có sự hỗ trợ của nhà nước
      2.      Hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị đề xuất đề tài
      3.      Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các cơ sở ngoài trường
      4.      Hợp tác quốc tế
 
Điều 18: Kinh phí cấp cho đề tài cấp Trường được cấp phát theo hợp đồng thực hiện đề tài và được quyết toán theo qui định sử dụng kinh phí của Trường. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm trực tiếp quyết toán kinh phí hàng năm với phòng tài vụ.
Các đề tài cấp Khoa quản lí nếu có phát sinh về trang thiết bị, nhân lực cần được phòng quản lí khoa học xem xét xây dựng hợp đồng để chủ nhiệm đề tài kí với nhà trường (giống như đề tài cấp trường). Chủ nhiệm đề tài nhận kinh phí và quyết toán kinh phí với Phòng Tài vụ theo qui định của bản hợp đồng.
 
Điều 19: Hợp đồng các đề tài NCKH với các cơ quan ngoài Trường (không phải là hợp đồng kinh tế) do nhà trường làm cơ quan chủ trì (hoặc chủ quản), kinh phí do cơ quan bạn cấp (bên A-bên đặt hàng) phải chuyển về tài khoản của trường. Hội đồng quản trị sẽ quyết định tỉ lệ để lại cho trường còn lại dành cho người thực hiện với tinh thần khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy năng lực chuyên môn, khoa học công nghệ phục vụ cho xã hội làm tăng uy tín của nhà trường. Kinh phí có được do cơ quan cấp trên hoặc đơn vị ngoài trường khen thưởng thuộc quyền sử dụng của những thành viên thực hiện đề tài.
 
Điều 20: Phòng Tài vụ cần có văn bản hướng dẫn cấp phát kinh phí và thủ tục quyết toán đối với các đề tài NCKH, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ nhiệm đề tài và sử dụng tỉ lệ kinh phí đã được hội đồng quản trị duyệt cho hoạt động NCKH.
 
CHƯƠNG 6
 QUẢN LÍ SẢN PHẨM, TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ BẢN QUYỀN
 
Điều 21: Hàng năm các Khoa và Trường tổ chức hội nghị khoa học để công bố kết quả thực hiện các đề tài và đánh giá hoạt động NCKH trong đơn vị. Thành lập ban tu thư để xuất bản các công trình nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
 
Điều 22: Kết quả NCKH có triển vọng ứng dụng vào sản xuất – kinh doanh phải được đăng kí bản quyền và hội đồng khoa học đề xuất qui chế phát hành sử dụng và kinh doanh các kết quả nghiên cứu của trường.
 
CHƯƠNG 7
 HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN
 
Điều 23: Nhà trường khuyến khích mọi sinh viên tham gia hoạt động NCKH do Khoa quản lí. Nhà trường sẽ hỗ trợ các đề tài NCKH sinh viên bằng cách xét duyệt, công nhận các đề tài sinh viên như là những đề tài cấp khoa được Trường hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài.
 
Điều 24: Ban chủ nhiệm Khoa hàng năm có trách nhiệm đề xuất đề tài, cử giảng viên hướng dẫn để tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động NCKH. Thời gian giáo viên hướng dẫn đề tài sẽ được Nhà trường khen thưởng tuỳ vào mức độ thành công của đề tài đó.
 
Điều 25: Tất cả các sinh viên tham gia các cuộc thi chuyên môn, văn nghệ, thể dục thể thao được giải ở các cấp (Quốc tế, Quốc gia, Thành phố, Bộ) sẽ được nhà trường cấp giấy khen, tiền thưởng và điểm thưởng căn cứ vào các qui chế hiện hành.
 
CHƯƠNG 8
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 26: Qui định này có hiệu lực ngay sau thời điểm được ban hành. Các Ông Bà Trưởng Phòng tài vụ, Phòng Đào tạo, Phòng NCKH và đối ngoại, Phòng Hành chánh Quản trị có trách nhiệm soạn thảo các văn bản hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thực hiện tốt qui định này
Bản qui định này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường để thực hiện.           

Tin khác:
 • QUI CHẾ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ( 2008-05-13 10:20:15 )
 • Tư vấn tuyển sinh Online
  Liên Kết
  Thăm dò dư luận
  Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
  Công nghệ sau thu hoạch
  Du lịch
  Kế toán
  Quản trị kinh doanh
  Quản trị bệnh viện
  Tài chính ngân hàng
  Công nghệ thông tin
  Ngoại ngữ
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng