::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
Hợp tác đào tạo ngành Công nghệ Sau thu hoạch
Chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Trường ĐH Cần Thơ
Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy
Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
Học kinh doanh, kiếm tiền như chơi?
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Giới thiệu
           
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 
QUY ÑÒNH
Veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Ban Kieåm soaùt vaø Baûo ñaûm chaát löôïng
    (Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 65 /QÑ-ÑHHV ngaøy 20 thaùng 03 naêm 2009
cuûa Hieäu tröôûng Tröôøng Ñaïi hoïc Huøng Vöông Thaønh phoá Hoà Chí Minh)
 
 
 

 

   Ñieàu 1. Teân goïi :
Teân goïi: BAN KIEÅM SOAÙT VAØ BAÛO ÑAÛM CHAÁT LÖÔÏNG
Ñieàu 2. Chöùc naêng  
Ban Kieåm soaùt vaø Baûo ñaûm chaát löôïng laø ñôn vò tröïc thuoäc Ban Giaùm hieäu, coù vò trí töông ñöông nhö caùc Phoøng, Khoa trong Tröôøng. Coù chöùc naêng tham möu vaø giuùp Ban giaùm hieäu :
1. Thöïc hieän chöùc naêng tham mưu thanh tra, kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc trong nhà trường theo caùc qui ñònh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo.
2.  Phoái hôïp vôùi Tröôûng caùc ñôn vò trong tröôøng, caùc ñôn vò lieân keát, hôïp taùc ñaøo taïo ñeå xaây döïng, toå chöùc, thöïc hieän keá hoaïch giaûng daïy baûo ñaûm ñaït tieâu chuaån chaát löôïng giaùo duïc như quy ñònh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo
3. Kieåm soaùt vieäc thöïc hieän tieâu chuaån QMS-ISO 9001:2000 trong Nhaø tröôøng.
4. Toå chöùc kieåm tra, giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa sinh vieân, hoïc sinh, caùn boä nhaân vieân, giaûng vieân taïi caùc cô sôû vaø ñôn vò trong tröôøng, keå caû caùc ñôn vò lieân keát, hôïp taùc ñaøo taïo baûo ñaûm tuaân th ñuùng quy cheá, quy ñònh cuûa Nhaø tröôøng.
          Ñieàu 3 . Nhieäm vuï
         1. Thieát laäp ñaày ñuû, kòp thôøi các keá hoaïch, chöông trình, noäi dung, thuû tuïc quy trình veà thanh tra, kieåm tra, giaùm saùt caùc maët hoaït ñoäng trong Nhaø tröôøng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhöng khoâng gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa caùc ñôn vò.
         2. Coù bieän phaùp thieát thöïc ñeå baûo ñaûm duy trì, naâng cao chaát löôïng coâng taùc, chuù troïng thanh tra vieäc thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät, quy cheá, quy ñònh trong giáo dục và đaøo taïo, caùc höôùng daãn veà thanh tra, kieåm ñònh chaát löôïng cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo; thöïc hieän nghieâm tuùc vaø kòp thôøi caùc quyeát ñònh cuûa Hieäu tröôûng veà thanh tra, kieåm tra, kieåm ñònh chaát löôïng vaø vaän haønh QMS-ISO 9001:2000.
         3. Kieåm soaùt thöôøng xuyeân caùc keânh thoâng tin (keå caû nhöõng thoâng tin treân Website cuûa Nhaø tröôøng…) thu thaäp kòp thôøi, chính xaùc caùc dieãn bieán tình hình töø  caùc cô sôû, ñôn vò, ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûi quyeát coù hieäu quaû, kòp thôøi.
         4. Chuû ñoäng phoøng ngöøa, ngaên chaën, ñaáu tranh choáng tham oâ, laõng phí vaø moïi bieåu hieän tieâu cöïc trong Nhaø tröôøng.
5. Quan heä phoái hôïp vôùi cô quan thanh tra cuûa Boä vaø caùc ñôn vò trong Tröôøng nhaèm hôïp taùc, hoã trôï ñeå hoaït ñoäng coù hieäu quaû.
6. Thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baùo caùo tình hình hot động kiểm soát  theo quy ñònh cuûa Boä vaø Nhaø tröôøng.
Ñieàu 4. Quyeàn haïn  
1. Ñeà xuaát tröïc tieáp vôùi Ban Giaùm hieäu caùc bieän phaùp, quyeát ñònh coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng theo chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Ban.
2. Trong tröôøng hôïp khaån caáp ñöôïc ñöa ra bieän phaùp phoøng ngöøa, ngaên chaën nhöõng haønh vi gaây taùc haïi ñeán chaát löôïng, uy tín hoaït ñoäng cuûa Tröôøng vaø phaûi baùo caùo ngay, ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm tröôùc Ban Giaùm hieäu khi thöïc hieän caùc bieän phaùp ñoù.
3. Yeâu caàu caùc ñôn vò, caù nhaân hoã trôï, hôïp taùc trong hoaït ñoäng cuûa Ban vì lôïi ích chung cuûa Tröôøng.
Ñieàu 5. Cô caáu toå chöùc  
1. Ban Kieåm soaùt vaø Baûo ñaûm chaát löôïng coù Tröôûng ban, Phoù ban, moät soá chuyeân vieân vaø nhaân vieân. Bieân cheá cuûa Ban b trí theo yeâu caàu hot động.  
2. Thaønh vieân cuûa Ban phaûi laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä ñaïi hoïc, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, coù khaû naêng vaø naêng löïc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Ban, coù khaû naêng xem xeùt, toång hôïp, keát luaän vn đề coâng taâm, khaùch quan, ñeà xuaát ñöôïc caùc bin phaùp xöû lyù kòp thôøi, ñuùng ñaén.
1.Tröôûng ban :
Tröôûng ban do Hieäu tröôûng boå nhieäm sau khi ñöôïc Hoäi ñoàng Quaûn trò thoâng qua, nhieäm kyø cuûa Tröôûng ban theo nhieäm kyø cuûa Hieäu tröôûng.
a) Tröôûng ban chòu traùch nhieäm tröôùc Hieäu tröôûng veà toaøn boä keát quaû hoaït ñoäng cuûa Ban .
b) Coù traùch nhieäm xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng haøng naêm, töøng hoïc kyø trình Ban Giaùm hieäu pheâ duyeät vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch ñoù .
c) Toå chöùc soaïn thaûo, ñeà nghò Ban Giaùm hieäu pheâ duyeät caùc keá hoaïch thanh tra, kieåm tra, ñình chæ hoaït ñoäng thanh tra, kieåm tra, xem xeùt laïi caùc keát luaän thanh tra chöa chuaån xaùc. Toå chöùc thöïc hieän ñuùng vaø kòp thôøi caùc keá hoaïch ñoù vaø baùo caùo keát quaû thöïc hieän cho Ban Giaùm hieäu.
d) Ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Ban, phaân coâng coâng vieäc cho Phoù ban vaø caùc thaønh vieân khaùc trong Ban; kieåm tra, ñoân ñoác, ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc cuûa caùc thaønh vieân, ñeà nghò khen thöôûng caùn boä, nhaân vieân coù thaønh tích trong coâng vieäc. Yeâu caàu caùc thaønh vieân thöïc hieän toát coâng vieäc theo baûn moâ taû coâng vieäc.
e) Tröïc tieáp phuï traùch coâng taùc baûo ñaûm chaát löôïng cuûa Nhaø tröôøng, theo doõi, ñoân ñoác vaän haønh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng QMS – ISO cuûa Nhaø tröôøng.
f) Ñaëc traùch kieåm tra, giaùm saùt cô sôû 342 Bis Nguyeãn Troïng Tuyeån, Khoa Công ngh K thut Xaây döïng vaø Trung taâm ñaøo taïo nhaân löïc.
g) Laøm caùc nhieäm vuï khaùc theo söï phaân coâng cuûa Ban Giaùm hieäu.
2. Phoù ban :
a) Giuùp tröôûng ban trong vieäc toå chöùc vaø ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Ban, thay maët Tröôûng ban giaûi quyeát coâng vieäc cuûa Ban khi Tröôûng ban ñi vaéng.
b) Tröïc tieáp phuï traùch coâng taùc giaùm thò, coâng taùc thanh tra.
c) Cuøng vôùi Tröôûng ban laäp keá hoaïch coâng taùc haøng naêm, töøng hoïc kyø, coâng taùc tuaàn vaø tröïc tieáp laäp keá hoaïch caùc maët coâng taùc ñöôïc phaân coâng.
d) Tröïc tieáp quaûn lyù, xaây döïng noäi boä, coâng taùc haønh chính vaên phoøng, chaám coâng, coâng taùc taøi chính, cô sôû vaät chaát vaø ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cuûa Ban, thay maët Tröôûng ban kyù caùc vaên baûn baùo caùo haøng ngaøy cho Hieäu tröôûng.
e) Ñaëc traùch kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng taïi cô sôû 146 Voõ Thò Saùu, Phường 8, Quận 3, vaø 239 Nguyeãn Troïng Tuyeån, Phường 8, Quận Phú Nhuận vaø theo doõi hoaït ñoäng  lieân keát ñaøo taïo cuûa Tröôøng.
f) Laøm caùc nhieäm vuï khaùc theo söï phaân coâng cuûa Ban Giaùm hieäu.
3. Thaønh vieân:
a) Thöïc hieän nhieäm vuï theo söï phaân coâng cuûa Tröôûng ban chòu traùch nhieäm tröôùc Tröôûng ban veà keát quaû coâng vieäc ñöôïc giao.  
b) Baùo caùo cho Tröôûng ban nhöõng vaán ñeà môùi naûy sinh trong Nhaø tröôøng , baùo caùo haøng ngaøy theo caùc noäi dung quy ñònh cuûa Nhaø tröôøng.
c) Thöïc hieän ñaày ñuû caùc cheá ñoä sinh hoaït theo quy ñònh cuûa Nhaø tröôøng vaø cuûa Ban, thöïc hieän caùc nhieäm vuï khaùc theo söï phaân coâng cuûa Ban Giaùm hieäu.
e) Coù tinh thaàn ñoäc laäp trong coâng taùc, coù yù thöùc toå chöùc, kyû luaät, ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau trong coâng vieäc, quan heä toát vôùi caùc ñôn vò vaø caù nhaân trong Nhaø tröôøng, hoaøn thaønh nhieäm vuï vôùi tinh thaàn chuû ñoäng saùng taïo.
Ñieàu 6. Toå chöùc thöïc hieän
Tröôûng ban Kieåm soaùt vaø Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi Tröôûng caùc ñôn vò trong Tröôøng toå chöùc thöïc hieän toát quy ñònh naøy.
Caùc ñôn vò coù traùch nhieäm hôïp taùc chaët cheõ vôùi Ban Kieåm soaùt vaø Baûo ñaûm chaát löôïng ñeå moïi hoaït ñoäng cuûa Nhaø tröôøng ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc vaø coù hieäu quaû.
Vieäc söûa ñoåi, boå sung, noäi dung caùc quy ñònh naøy do Hieäu tröôûng quyeát ñònh treân cô sôû ñeà xuaát cuûa Ban vaø caùc ñôn vò coù lieân quan.
 
                                                                                                                         HIEÄU TRÖÔÛNG
                                                                                                 (đã ký)
 
                                                                                           PGS.Lê Văn Lý          
 
  

Tư vấn tuyển sinh Online
Liên Kết
Thăm dò dư luận
Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
Công nghệ sau thu hoạch
Du lịch
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Quản trị bệnh viện
Tài chính ngân hàng
Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ
Công nghệ kỹ thuật xây dựng