Home ĐÀO TẠO NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Quản trị Kinh doanh đào tạo hai ngành sau:

1.      Quản trị Kinh doanh

2.      Kế toán-Kiểm toán

 1.Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh.

Ngành quản trị kinh doanh đào tạo 4 chuyên ngành sau:

·  Chuyên ngành Quản trị Marketing

·  Chuyên ngành Quản trị Ngoại thương

·  Chuyên ngành Quản trị tài chính-kế toán

·  Chuyên ngành Quản trị Sản xuất & chất lượng

 

1.1 Chuyên ngành Quản trị Marketing

-Kiến thức

+        Có kiến thức cơ bản về Kinh tế-Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ

+        Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành marketing như: tâm lý khách hàng, nghiên cứu marketing, quản trị bán hàng, quảng cáo và tiếp thị, quản trị marketing, quản trị thương hiệu, marketing quốc tế, marketing công nghiệp, marketing ngân hàng;

-Kỹ năng

+        Phân tích môi trường kinh doanh, nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược, chương trình marketing;

+        Tổ chức nghiệp vụ bán hàng;

+        Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh; Chăm sóc khách hàng;

+        Soạn thảo văn bản, chương trình, kế hoạch marketing;

+        Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng;

+        Thiết kế chương trình quảng cáo;

+        Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm.

-Thái độ

+        Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

+        Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+        Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

+        Đảm nhận các công việc về trong các cơ quan và tổ chức nhà nước về quản lý thị trường, quản lý xuất nhập khẩu, thương mại;

+        Làm việc trong phòng marketing, phòng kinh doanh, phòng quan hệ công chúng (PR), phòng quảng cáo tiếp thị…;

1.2 Chuyên ngành Quản trị Ngoại thương

-  Kiến thức

+        Có kiến thức cơ bản về Kinh tế-Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ

+        Có hiểu biết về kinh doanh quốc tế (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế…) có khả năng đàm phán và giao tiếp, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị.

- Kỹ năng

+        Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh quốc tế; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất- kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế;

+        Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;

+        Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;

+        Có trính độ tiếng Anh ở mức độ thành thạo để giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

-Thái độ

+        Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

+        Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+        Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Các vị trí có thể làm việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh (công ty- doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh xuất- nhập khẩu, giao nhận- vận tải ngoại thương, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng…), Khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại (Sở Công- Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp…) với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành- quản lý.

1.3 Chuyên ngành Quản trị tài chính-kế toán

-  Kiến thức

+        Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ và kiến thức chuyên ngành cụ thể:

         * Ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản trị ngân hàng thương mại,

          * Đầu tư vàng, ngoại tệ, Đầu tư kinh doanh chứng khoán…;

         * Tài chính doanh nghiệp: Phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính thuộc các nguồn vốn ODA, FDI, FII; Tài chính quốc tế, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kinh doanh bảo hiểm, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Kinh doanh xuất nhập khẩu…;

-Kỹ năng

+        Phân tích thị trường tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra;

+        Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính;

+        Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp;

+        Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học;

+        Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.

-Thái độ

+        Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

+        Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+        Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

-Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

+        Các công ty tài chính

+        Công ty chứng khoán

+        Công tư đầu tư kinh doanh bất động sản

+        Các tổ chức tín dụng

+        Các ngân hàng thương mại

1.4  Chuyên ngành Quản trị Sản xuất & chất lượng

-  Kiến thức

+        Có kiến thức cơ bản về Kinh tế-Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ

+        Nắm vững kiến thức về công tác tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp và công tác hoạch định như dự báo nhu cầu, hoạch định công suất, hoạch định nhu cầu vật tư, cũng nhằm đào tạo các kỹ năng quản trị tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng, quản trị chất lượng . . . và công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm sản xuất đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam cũng như trên thế giới đúng thời gian với chi phí ít nhất…

-Thái độ

+        Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

+        Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+        Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

-Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí giám đốc sản xuất, bộ phận kế hoạch, bộ phận điều độ sản xuất, bộ phận đảm bảo chất lượng… trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

2 Kế toán- Kiểm toán

-  Kiến thức

+        Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

+        Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành Kế toán như tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng, thống kê trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán như: Đối với kế toán tài chính bao gồm Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Đối với kế toán quản trị bao gồm các kiến thức về nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định. Đồng thời có kiến thức sâu về các Luật thuế cơ bản và các văn bản hướng dẫn về các Luật thuế hiện hành;

- Kỹ năng

+        Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác;

+        Thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán;

+        Lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt

+        động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính);

+        Lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; Lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; … để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính;

+        Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…);

+        Thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư;

+        Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán và ứng xử giao tiếp;

+        Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.

- Thái độ

+        Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

+        Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+        Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

-Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

+        Đảm nhận các công việc về kế toán trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội;

+        Làm việc trong phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh, phòng kiểm toán,  … ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

 

 


 

NGÀNH ĐÀO TẠO

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phiếu thăm dò

Bạn đã tốt nghiệp khoa QTKD và hiện nay đang:
 

Javascript Clock

JS required
JS required
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday28
mod_vvisit_counterThis week149
mod_vvisit_counterLast week196
mod_vvisit_counterThis month730
mod_vvisit_counterLast month1290
mod_vvisit_counterAll740142

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.162.109.90
,
Now is: 2017-05-26 01:30