ĐIỂM HK2 (10-11)

HỌC LẠI CÁC KHÓA

HỌC LẠI

09CDQK1,2 TOAN CAO CAP

QUAN TRI TAI CHINH :7.6.2011

DAU TU TAI CHINH + TAI CHINH QUOC TE: 18.7.2011

THANH TOAN QUOC TE : 19.7.2011

TOAN CAO CAP : 09LT, 10LT: 20.7.2011

THUE : 21.7.2011

THIET LAP VA THAM DINH DU AN: 26.7.11

NGUYEN LY KE TOAN + KE TOAN TAI CHINH + THUE + XAC SUAT THONG KE: 29.7.2011

TOAN CAO CAP + TOAN KINH TE + LUAT KINH TE: 2.8.2011

10QK: BO SUNG ANH VAN CAN BAN 2 : 4.8.2011

HOC LAI ANH VAN CAN BAN 2 CHUNG KHOA 2010:4.8.2011

DIEM THI TOT NGHIEP POST NGAY : 29.8.2011 

KE TOAN TAI CHINH +  LUAT KINH TE + NGUYEN LY KE TOAN LAN 2: 6.9.2011

PHAP LUAT DAI CUONG + QUY HOACH TUYEN TINH : 6.9.2011

THIET LAP VA THAM DINH DU AN L2: 5.10.2011

KE TOAN QUAN TRI : 7.5.2011

TOAN KINH TE L2:12.10.2011

TOAN CAO CAP L2: 17.10.2011

 

10LT

HK2 2010 - 2011

QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA L1: 24.5.2011

QUAN TRI DU AN: 7.6.2011

QUAN TRI CHIEN LUOC : 15.6.2011

TIN HOC QUAN LY 1: 16.6.2011

KE TOAN QUAN TRI: 11.7...

10QK1

10QK1

HK2 2010 - 2011

TIN HOC THUC HANH : 29.6.2011

MARKETING CAN BAN + PHAP LUAT DAI CUONG L2: 18.7.2011

NLCB CN M-L 2: 19.7.2011

XAC SUAT THONG KE + KINH TE VI~ MO: 2.8.2011

ANH V...

10QK2

10QK2

HK2 2010 - 2011

TIN HOC THUC HANH : 29.6.2011

PHAP LUAT DAI CUONG L2: 18.7.2011

NLCB CN M-L 2: 19.7.2011 

MARKETING CAN BAN : 22.7.2011

XAC SUAT THONG KE: 2.8.2011

ANH VAN CAN...

10QK3

10QK3

HK2 2010 - 2011

TIN HOC THUC HANH : 29.6.2011 

XAC SUAT THONG KE: 18.7.2011

PHAP LUAT DAI CUONG L2: 18.7.2011

TOAN CAO CAP L2: 18.7.2011

Vì lý do kỹ thuật trang WEB kh...

Trang 1 của 5