ĐIỂM HK1 (2012-2013)

LỚP HỌC LẠI

LỚP HỌC LẠI

XEM FILE DINH KEM

XAC SUAT THONG KE L1 28.1.2013 

XAC SUAT THONG KE L2 23.3.2013 

11LTQK

11LTQK

XEM FILE DINH KEM

DAM PHAN TRONG KD L1 17.1.2013 

DAU TU TAI CHINH L1 19.2.2013  

QUAN TRI CHIEN LUOC L1 

QUAN TRI CT DQG L1 20.2.2013

THUONG MAI DIEN TU L1 20.2.2013

QU...

11CDQK

11CDQK

XEM FILE DINH KEM

HANH VI TO CHUC L1 14.1.2012 

TK UNG DUNG TRONG KD L1 25.12.2012 

TU TUONG HO CHI MINH L1 1.2.2013  

TOAN KINH TE L1 1.2.2013  

NGUYEN LY KE TOAN L1 19.2...

11QK2

11QK2

XEM FILE DINH KEM

TU TUONG HO CHI MINH L1 1.2.2013  

LICH SU HTKT L1 1.2.2013  

KINH TE LUONG L1 19.2.2013 

QUY HOACH TUYEN TINH L1 19.2.2013   

NGHUYEN LY KE TOAN L1 2...

Trang 1 của 3