ĐIỂM HK2 (2012-2013)

10QK4

10QK4

VHDN & DDKD L1 1.7.2013

QUAN TRI DU AN L1 12.7.2013  

QUAN TRI SAN XUAT L1 22.7.2013 

THANH TOAN QUOC TE L1 22.7.2013  

THI TRUONG CHUNG KHOAN L1 9.9.2013 

QUAN TRI CHAT LUONG L1 9.9.2013   

QUAN TRI RUI RO L1 10.9.2013  

THANH TOAN QUOC TE L2 19.9.2013  

GIAO TIEP KINH DOANH L1 23.9.2013 

QUAN TRI DU AN L2 1.10.2013  

QUAN TRI CHAT LUONG L2 21.10.2013

QUAN TRI SAN XUAT L2 21.10.2013  

VHDN & DDKD L2 26.10.2013 

GIAO TIẾP KINH DOANH L2 4.11.2013 

THI TRUONG CHUNG KHOAN L2 4.11.2013  

QUAN TRI RUI RO L2 14.2.2014 

 

10QK3

10QK3

VHDN & DDKD L1 1.7.2013

QUAN TRI DU AN L1 12.7.2013 

QUAN TRI SAN XUAT L1 22.7.2013 

THANH TOAN QUOC TE L1 22.7.2013  

THI TRUONG CHUNG KHOAN L1 9.9.2013 

QUAN TRI CHAT...

10QK2

10QK2

QUAN TRI DU AN L1 1.7.2013

QUAN TRI SAN XUAT L1 22.7.2013 

THANH TOAN QUOC TE L1 22.7.2013 

VHDN VA DDKD L1 22.7.2013  

THI TRUONG CHUNG KHOAN L1 9.9.2013 

QUAN TRI CH...

10QK1

10QK1

QUAN TRI DU AN L1 1.7.2013

QUAN TRI SAN XUAT L1 22.7.2013 

THANH TOAN QUOC TE L1 22.7.2013 

VHDN VA DDKD L1 22.7.2013  

THI TRUONG CHUNG KHOAN L1 9.9.2013 

QUAN TRI CHA...

11CDQK

11CDQK

DUONG LOI DCSVN L1 25.3.2013 

QUAN TRI SAN XUAT L1 1.7.2013  

QTKD QUOC TE 1 L1 18.7.2013

QUAN TRI NNL L1 18.7.2013 

QUAN TRI TAI CHINH 1 L1 22.7.2013  

QUAN TRI MARK...

Trang 1 của 3