ĐIỂM HK1 (2014-2015)

11QK-TH

11QK-TH

KSDN VÀ TÁI LẬP CT L1 29.12.2014

THUONG MAI DIEN TU L1 4.2.2015

QUAN TRI DICH VU L1 9.2.2015 

HTQL TINH GỌN (LEAN) L1 5.3.2015

QUAN TRI CONG NGHE L1 5.3.2015

HTQL THEO TIEU CHUAN L1 5.3.2015 

QTRR VÀ KHUNG HOANG L1 9.3.2015 

QUẢN TRỊ CONG TY DQG L1 9.3.2015  

ĐÀM PHÁN TRONG KD L1 23.3.2015  

THUONG MAI DIEN TU L2 12.5.2015  

HT QUAN LY THEO TC L2 15.5.2015 

 

11QK-NT

11QK-NT

KSDN VÀ TÁI LẬP CT L1 29.12.2014 (updated)

LOGISTICS 1 L1 9.1.2014

LOGISTICS 2 L1 9.1.2014 

THUONG MAI DIEN TU L1 4.2.2015 

MAR QUỐC TẾ L1 9.2.2015

QTTC QUỐC T...

11QK-MAR

11QK-MAR

MAR CÔNG NGHIỆP L1 29.12.2014

MAR DỊCH VỤ L1 4.2.2015 

QUANG CAO CHIEU THI L1 4.2.2015

THUONG MAI DIEN TU L1 4.2.2015  

MAR QUOC TE L1 9.2.2015

QUAN TRI MAR 2 L1 ...

LỚP HỌC LẠI

LỚP HỌC LẠI

QUAN TRI DU AN L2 29.12.2014

LICH SU HTKT L1 29.12.2014 

QUAN TRI SAN XUAT L1 06.01.2014 

DAU TU TAI CHINH L2 9.1.2014

QUAN TRI CHAT LUONG L1 9.1.2014

QUAN TRI HOC L1 9.1....