ĐIỂM HK2 (2014-2015)

ĐIỂM BV KLTN

ĐIỂM BV KLTN

ĐIỂM BV KLTN NGÀY 10/7/2015

ĐIỂM BV KLTN NGÀY 22-23-24/07/2015 HĐ1 --> HĐ6

(XEM FILE ĐÍNH KÈM)

ĐIỂM BVKLTN NGÀY 01/11/2015

(XEM FILE ĐÍNH KÈM)

 

ĐIỂM HỌC LẠI

ĐIỂM HỌC LẠI

HTQL THEO TC L1 2.7.2015

MAR CONG NGHIEP L1 2.7.2015 

HANH VI TO CHUC L1 3.7.2015 

VHDN & DDKD L1 3.7.2015  

THAM DINH DU AN L1 10.7.2015 

NGHIEP VU NGAN HANG L1 15.7.20...

ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP

ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬPĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP CÁC LỚP 10TCQK, 11QKNT, 11QKTH, 11QKMAR