Trang chủ tcnh, khoa tài chính ngân hàng đại học hùng vương, hùng vương, tài chính, ngân hàng, tín dụng http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=frontpage Sat, 27 May 2017 11:57:45 +0800 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management vi-vn Thông báo Danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 17/12/2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:thong-bao-danh-sach-phong-thi-tt-nghip-ngay-17122016&catid=98:thong-tin&Itemid=304 Sinh viên xem danh sách phòng thi link bên dưới:

http://hungvuong.edu.vn/daotao/index.php/component/content/article/62-thong-bao-tt-nghip/150-dsphongthi.html

Trân trọng. 

]]>
frontpage Tue, 13 Dec 2016 18:30:03 +0700
Thông báo V/v Tổ chức Lớp ôn Thi Tốt nghiệp Tháng 12 năm 2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1176:thong-bao-vv-t-chc-lp-on-thi-tt-nghip-thang-12-nm-2016&catid=98:thong-tin&Itemid=304 Lịch ôn tập vào cuối tháng 11/2016 và đầu tháng 12/2016 cụ thể như sau:

Môn

Giảng viên

Thời gian

Nhập môn Tài chính Tiền tệ

TS Đỗ Quang Trị

Ngày 29,30/11 và 01/12
Từ 7g30-11g30

Nghiệp vụ ngân hàng TM

Th.S Bùi Nguyễn Thùy Dương 

Ngày 29,30/11 
Từ 13g30-17g30

Tài chính doanh nghiệp 

Th.S Bùi Nguyễn Thùy Dương 

Ngày 01/12.
Từ 13g30-17g30

Sinh viên thi Tốt nghiệp đợt này xem kỹ thời gian và lịch ôn tập. Đi ôn tập đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

]]>
frontpage Thu, 17 Nov 2016 20:12:35 +0700
Thông báo V/v Tổ chức Thi Tốt nghiệp Đợt 2 Năm 2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:thong-bao-vv-t-chc-thi-tt-nghip-t-2-nm-2016&catid=98:thong-tin&Itemid=304        1.     Sinh viên xem file đính kèm để biết lịch thi và lệ phí thi tốt nghiệp (file đính kèm)

       2.     Danh sách sinh viên đóng tiền thi lại tốt nghiệp (xem bên dưới hoặc danh sách đính kèm)

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

 

Lớp

Môn Cơ sở

Môn Chuyên ngành

Đóng tiền

 
 

1

1154030685

Nguyễn Đăng

Long

11TN1

 

X

 

 

2

1154030697

Nguyễn Thanh Minh

Quân

11TN1

X

X

 

 

3

1154030454

Nguyễn Đức

Vương

11TN1

 

X

 

 

4

115403744

Phí Thị Thu

Thảo

11TN2

 

X

 

 

5

1154030022

Huỳnh Thị Phương

Duyên

11TN3

X

X

 

 

6

1154030531

Trần Thiên

Hòa

11TN3

X

X

 

 

7

1154030819

Đỗ Thị Cẩm

Tiên

11TN3

 

X

 

 

8

1154030967

Nguyễn Phước

Trung

11TN3

 

X

 

 

9

1154030157

Hồ Bửu

Nhi

11TN4

X

X

Rồi

 

10

954031257

Nguyễn Đăng

Linh

09TN2

X

X

 

 

11

954030654

Trần Đình

Nam

09TN2

 

X

 

 

12

954030138

Nguyễn Thị Ngọc

Nương

09TN4

 

X

 

 

13

1054030108

Nguyễn Vũ Khánh

Ngọc

10TN1

 

X

 

 

14

1054030441

Lê Thị Cẩm

Nhung

10TN1

X

 

 

 

15

1054030060

Nguyễn Lê Thị Thanh

Trúc

10TN2

 

X

 

 

16

1054030034

Nguyễn Đức

Anh

10TN4

X

X

 

 

17

1054031434

Nguyễn Thị Phương

Hòa

10TN4

X

X

 

 

18

1054030336

Nguyễn Phan Diệu

Linh

10TN4

X

 

 

 

19

1054030074

Nguyễn Thanh 

Tùng

10TN4

X

 

 

 

20

1054031496

Lê Quốc

Mạnh

10TN6

X

X

 

 

21

1054030998

Đặng Minh

Quân

10TN6

 

X

 

 

22

1054030090

Nguyễn Trần Tiến

10TN3

X

 

 

 

 

      3.     Một số lưu ý:

-         Sinh viên đóng tiền tại phòng tài chính kế toán (lầu 1) đến hết ngày 25/11/2016.

-         Những trường hợp sinh viên đã trả nợ hết tất cả các môn nhưng chưa có tên trong danh sách để điều kiện thi tốt nghiệp, Sinh viên liên hệ phòng Đào tạo xin bảng điểm trước để đem lên đối chiếu và cập nhật danh sách thi với Khoa vào ngày 23/11/2016.

- Khoa sẽ tổ chức ôn tập cho sinh viên thi tốt nghiệp đợt này. Do đó, sinh viên thường xuyên xem thông báo chú ý lịch ôn thi tốt nghiệp để đi ôn đầy đủ và đúng giờ. 

Trân trọng.

]]>
frontpage Sun, 13 Nov 2016 19:33:07 +0700
Danh sách phòng thi - kỳ thi tốt nghiệp khối kiến thức chuyên nghiệp ngày 25/06/2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1174:danh-sach-phong-thi-k-thi-tt-nghip-khi-kin-thc-chuyen-nghip-ngay-25062016&catid=98:thong-tin&Itemid=304 Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi tốt nghiệp ngày 25/06/2016.

Lưu ý:  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

            - Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo; ĐT: 08.38550264

Trân trọng. 

]]>
frontpage Tue, 21 Jun 2016 23:45:23 +0800
Thông báo về việc đóng tiền Thực tập tốt nghiệp và Thi Tốt nghiệp 2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:thong-bao-v-vic-ong-tin-thc-tp-tt-nghip-va-thi-tt-nghip-2016&catid=98:thong-tin&Itemid=304 1.     Sinh viên đã đi thực tập và nộp BCTT, đóng tiền tại phòng Tài vụ (lầu 1) - số tiền 1.800.000 đồng. Sau khi đóng tiền nộp phiếu về văn phòng Khoa để được ký tên vào danh sách vào chiều thứ Ba, 07/06/2016 hoặc chiều thứ Năm, 09/06/2016.

2.     Danh sách sinh viên đóng tiền thi lại Tốt nghiệp (file đính kèm), Sinh viên chưa đăng ký đóng tiền, hoặc chưa có tên trong danh sách đóng tiền nhanh chóng đóng tiền hoặc liên hệ Văn phòng khoa để có tên trong danh sách thi từ nay đến hết ngày 10/06/2016. Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về sau.

3.     Danh sách sinh viên vừa đủ điều kiện thi tốt nghiệp (file đính kèm). Những sinh viên đủ điều kiện nhưng chưa có tên trong danh sách thi nhanh chóng liên hệ về Khoa đến hết ngày 10/06/2016. Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về sau.

 Trân trọng.

]]>
frontpage Sun, 05 Jun 2016 23:46:18 +0800
Thông báo V/v Tổ chức Thi Tốt nghiệp Tháng 6 năm 2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:thong-bao-vv-t-chc-thi-tt-nghip-thang-6-nm-2016&catid=98:thong-tin&Itemid=304       1.     Sinh viên xem file đính kèm để biết lịch thi và lệ phí thi

      2.     Danh sách sinh viên đóng tiền thi lại tốt nghiệp

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

 

Lớp

Môn Cơ sở

Môn Chuyên ngành

 

1

1154030685

Nguyễn Đăng

Long

11TN1

X

X

2

1154030697

Nguyễn Thanh Minh

Quân

11TN1

X

X

3

1154030454

Nguyễn Đức

Vương

11TN1

 

X

4

115403744

Phí Thị Thu

Thảo

11TN2

 

X

5

1154031003

Trần Thị Diễm

My

11TN4

X

 

6

1154030213

Lư Mai

Phương

11TN4

X

 

7

1054031288

Phan Vaên

Maïnh

10TN1

 

X

8

1054030108

Nguyeãn Vuõ Khaùnh

Ngoïc

10TN1

 

X

9

1054030441

Leâ Thò Caåm

Nhung

10TN1

X

X

10

1054030060

Nguyeãn Leâ Thò Thanh

Truùc

10TN2

 

X

11

1054030034

Nguyeãn Ñöùc

Anh

10TN4

X

X

12

1054031434

Nguyeãn Thò Phöông

Hoøa

10TN4

X

X

13

1054030336

Nguyeãn Phan Dieäu

Linh

10TN4

X

 

14

1054030732

Buøi Hoaøng Thieän

Tuaán

10TN4

 

X

15

1054030074

Nguyeãn Thanh

Tuøng

10TN4

X

 

16

1054031496

Leâ Quoác

Maïnh

10TN6

X

X

17

1054030090

Nguyeãn Traàn

Tuù

10TN3

X

 

   

      3.     Danh sách sinh viên vừa đủ điều kiện thi tốt nghiệp

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

 

Lớp

 
 

1

1054030028

Nguyễn Thanh

Sang

10TN4

 

 

      4.    Một số lưu ý:

-         Sinh viên đóng tiền tại phòng tài chính kế toán (lầu 1) đến hết ngày 31/05/2016.

-         Sinh viên trả nợ các môn hoặc Báo cáo thực tập cập nhật điểm từ ngày 30/05/2016 đến 03/06/2016 để có tên trong danh sách thi.

-         Những trường hợp sinh viên đã trả nợ hết tất cả các môn nhưng chưa có tên trong danh sách để điều kiện thi tốt nghiệp, Sinh viên liên hệ phòng Đào tạo xin bản điểm trước để đem lên đối chiếu và cập nhật danh sách thi với Khoa vào ngày 30/05/2016.

Trân trọng.

]]>
frontpage Sun, 15 May 2016 21:44:33 +0800
Thông báo V/v Nộp Báo Cáo Thực Tập Năm 2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:thong-bao-vv-np-bao-cao-thc-tp-nm-2016&catid=98:thong-tin&Itemid=304       1.     Thời gian:

Hạn chót nộp Báo cáo Thực tập là thứ Năm, ngày 19/05/2016.

Thời gian nộp Báo cáo Thực tập: từ  9:00 đến 11g30 - thứ Năm, ngày 19/05/2016.

      2.     Địa điểm:

Văn phòng Khoa Tài chính Ngân hàng – Lầu 4, 736 Nguyễn Trãi.

      3.     Lưu ý:

Báo cáo thực tập phải có chữ ký của GVHD và xác nhận của Đơn vị thực tập.

Sinh viên chú ý nộp đúng thời gian quy định, Khoa sẽ không giải quyết trường hợp nộp trễ sau thời gian trên.

Trân trọng. 

]]>
frontpage Wed, 11 May 2016 17:50:43 +0800
Điểm thi các lớp trả nợ học kỳ 1, năm học 2015-2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1170:iem-thi-cac-lp-tra-n-hoc-ky-1-nm-hoc-2015-2016&catid=89:iem-thi-mi-nht&Itemid=274 1. Điểm thi

Sinh viên xem điểm thi các lớp trả nợ - file đính kèm bên dưới.

2. Lịch thi lại

- Môn Phân tích BCTC: 9g00, thứ Sáu - ngày 04/03/2016

- Môn Kế toán Ngân hàng: 9g00 thứ Tư - ngày 09/03/2016.

Trân trọng 

]]>
frontpage Sun, 28 Feb 2016 20:35:29 +0700
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NĂM 2016 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:thong-bao-ng-ky-thc-tp-nm-2016&catid=98:thong-tin&Itemid=304           Thời gian và cách thức đăng ký:

+ Thời gian: từ ngày 01/03/2016 đến ngày 07/03/2016

+ Đăng ký: Qua mail, gửi về địa chỉ email: duong04qk@gmail.com gồm:

1.Họ tên sinh viên

2. MSSV:

2. Lớp:

3. Địa chỉ liên lạc:

4. Số điện thoại liên lạc:

5. Đơn vị thực tập:

Lưu ý: sinh viên chưa có chổ thực tập cũng đăng ký trong thời gian trên.

 

-         Thời gian thực tập và nộp bài:

Từ ngày 07/03/2016 đến 02/05/2016

 

Trân trọng]]>
frontpage Wed, 24 Feb 2016 23:49:48 +0700
LỊCH THI CÁC LỚP TRẢ NỢ HK1 - NĂM HỌC 2015 - 2016 _ Đợt 2 http://hungvuong.edu.vn/tcnh/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:lch-thi-cac-lp-tr-n-hk1-nm-hc-2015-2016-t-2&catid=98:thong-tin&Itemid=304

STT

MÔN THI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Quản trị học

8g30, thứ Hai – ngày 18/01/2016

Văn phòng Khoa TCNH Lầu 4 – cơ sở 736 Nguyễn Trãi.

2

Kế toán tài chính

10g00, thứ Hai – ngày 18/01/2016

Đề nghị sinh viên đi thi đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng. 

]]>
frontpage Thu, 14 Jan 2016 21:50:53 +0700